Центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ)

Центр розташований у гуртожитку № 4 (вул. Сталеварів, 31 а),

тел. (061) 233-20-02

e-mail: cpig.zsmu@gmail.com

Керівник ЦПІГ – кандидат педагогічних наук, доцент Васецька Лариса Іванівна.

Історична довідка

 

У 1973 році у Запорізькому медичному інституті було відкрито підготовчий факультет для іноземних громадян.

У 1995 році кафедра російської мови була об’єднана з аналогічною кафедрою, яка забезпечувала освітній процес на основних факультетах. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено к.пед.н., доц. Гейченко К.І.

У 2007 році кафедра отримала нову назву – мовної підготовки іноземних громадян, а у 2011 році почала називатися кафедрою мовної підготовки.

У 2017 році у складі кафедри було виділено автономний курс мовної підготовки іноземних студентів довузівського етапу навчання. Завідувачем курсу було призначено к.пед.н., доц. Васецьку Л.І.

З 1 січня 2018 року курс довузівського етапу навчання отримав статус окремого структурного підрозділу у складі І міжнародного факультету та був названий Центром підготовки іноземних громадян. Керівник Центру підготовки іноземних громадян - к.пед.н., доц. Васецька Л.І.

Кадровий склад Центру

У Центрі підготовки іноземних громадян працюють: доц. Васецька Л.І., доц. Соловйова О.В., ст. викл. Гайдук Л.П., ст. викл. Гринь Ю.В., ст. викл. Манаева Г.С., ст. викл. Чорна Ю.В., викл. Гроссу Н.В., викл. Давидова І.В., викл. Завгородня Д.О., викл. Кужелева Л.М., викл. Маринич А.М., викл. Молчанова І.В., викл. Новікова І.Г., викл. Савченко Л.А., викл. Сіра Л.І., викл. Чернова К.В., викл. Черновол О.Г., викл. Янушевська І.Б.

Навчальні дисципліни

 

Для довузівського етапу навчання:

Для третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії (PhD) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

Навчально-методична робота

 

Відповідно до навчальних планів створено робочі програми, навчальні, календарно-тематичні плани та плани самостійної роботи до всіх навчальних дисциплін.

Розроблено новий курс для підготовки доктора філософії (PhD) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: оригінальні лекції з курсу «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» з мультимедіа-презентаціями. Створено блок відеолекцій, методичні рекомендації до практичних занять для викладачів та здобувачів, презентації до практичних занять, презентовано самостійну й індивідуальну роботу  для  здобувачів та кейси проблемних педагогічних ситуацій для педагогічного тренінгу.

Для якісного здійснення мовної підготовки іноземних громадян, а також для проведення контролю за навчальною діяльністю слухачів і визначення рівня їхньої мовної підготовки, викладачами Центру створено підручник, практикуми, навчальні та методичні посібники, збірники тестових завдань, збірники текстів для читання, методичні рекомендації для викладачів та слухачів до практичних занять з дисциплін «Українська мова», «Країнознавство», підготовлені комплекси контрольних робіт з дисциплін, які вивчаються. Усі навчально-методичні матеріали подаються у паперовому та електронному варіантах.

Створено більш ніж 100 мультимедіа презентацій до практичних занять з дисципліни «Українська мова (ЗЛМ)», «Українська мова (НСМ)», «Країнознавство»,  відеоблоки та відеоролики, інтерактивні  завдання.

У ЦПІГ навчальний процес організовано за змішаною формою навчання відповідно до сучасних викликів освіти.

Нова модель навчання динамічно поєднує дві форми організації навчального процесу: дистанційна (онлайн і офлайн) та аудиторна. Ця модель орієнтована на активну модернізацію освіти на довузівському етапі підготовки, підвищення її якості за допомогою цифрових технологій, забезпечення освітніх потреб наших слухачів відповідно до їхніх індивідуальних можливостей та компетентностей, підвищення мотивації до навчання та стимулювання розвитку і удосконаленню власних знань, вмінь та навичок.

Головне завдання цієї моделі – це підготувати іноземців до активної комунікативної діяльності у соціально-культурній, побутовій та навчально-професійній сферах спілкування.

Дистанційне навчання організовано на платформі MS Teams.

Заняття в дистанційному режимі проходять не лише у форматі наради, а й з використанням інших сервісів MS Office 365, а саме записника One Notе, тестової платформи Forms, відеохостингу MS Stream, а також додатків Flipgrid, Kahoot, Mindomo. Ці електронні ресурси використовуються на усіх етапах організації навчального процесу для реалізації різнорівневих дидактичних задач: для самостійної роботи студентів, для різноманітних тренингів (граматичного, мовленнєвого, комунікативного), для контролю, для створення комфортних умов при виконанні домашнього завдання.

Розроблено та оновлено 6 онлайн курсів (на платформі edX):

  1. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі : онлайн-курс для підготовки третього (освітньо-наукового) рівня – доктор філософії напряму «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», 228 «Педіатрія» (очна форма навчання) (2019 р.)  -  автор к.п.н, доцент Васецька Л.І.
  2. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі : онлайн-курс для підготовки третього (освітньо-наукового) рівня – доктор філософії напряму «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», 228 «Педіатрія» (заочна форма навчання) (2019 р.) автор к.п.н, доцент Васецька Л.І.
  3. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі : онлайн-курс для самостійної роботи аспірантів-здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня – доктор філософії напряму «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», 228 «Педіатрія» (очна форма навчання). (2019 р.)  – автор к.п.н, доцент Васецька Л.І.
  4. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі : онлайн-курс для самостійної роботи аспірантів-здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня – доктор філософії напряму «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», 228 «Педіатрія» (заочна форма навчання (2019 р).  – автор к.п.н, доцент Васецька Л.І.
  5. Читаємо й говоримо українською мовою : онлайн-курс для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. (2019 р) – автори: к.п.н, доцент Васецька Л.І., ст. викл. Гайдук Л.П., викл. Гроссу Н.В.
  6. «Перші кроки з українською мовою» : онлайн-курс для слухачів- іноземних         громадян довузівського етапу підготовки. (2020 р.) – автори: доц. Васецька Л.І., ст. викл. Гринь Ю.В., викл. Чернова К.В., ст. викл. Чорна Ю.В.

Для ефективної перевірки рівня сформованості комунікативної, мовної та мовленнєвої компетенцій у іноземців створено комплекс екзаменаційних матеріалів (у тому числі на базіі RATOS та на ресурсах Forms), розроблено критерії оцінювання до них.

Для забезпечення індивідуальної роботи іноземців у комп’ютерному класі та в класі інтерактивних технологій ЦПІГ створені уроки у новому форматі з мультимедіа-презентацією та відео наочністю.

Значна увага приділяється питанню підвищення кваліфікації викладачів. У Центрі працює школа педагогічної майстерності, проводяться майстер-класи.

Основні напрямки методичної роботи Центру: забезпечення навчально-методичними матеріалами курсів «Українська мова», «Країнознавство» та створення навчально-методичних матеріалів у нових освітніх форматах: уроків з мультимедіа-презентаціями, відео уроків, комунікативних тренінгів за інтерактивними технологіями.

Усі методичні матеріали в електронному виді розташовані на Ftp-сторінці ЦПІГ, на платформі Edx, на базі хмарних сервісів MS GROUPS та MS Microsoft Office Teams  у відповідних дисциплінах.

 

 

 

Напрями наукової роботи та основні наукові здобутки

 

Тема НДР Центру – «Комунікативний підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів». Досліджуються етапи навчання наукового дискурсу у процесі формування комунікативної компетенції іноземних слухачів на довузівському етапі підготовки. Розроблено методичні основи формування навичок та вмінь складання дискурсу та методичну систему вправ і завдань для формування дискурсивної компетенції іноземних слухачів на підготовчому етапі навчання.

Усі викладачі постійно публікують статті та тези у наукових збірках та спеціалізованих журналах України та закордонних виданнях, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах. Доценти Васецька Л.І. та Соловйова О.В. беруть активну участь в авторських колективах зі створення монографій з гуманітарних та освітніх проблем.

П’ять  викладачів працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеню доктора філософії зі спеціальності «Філологія» (ст. викладач Гринь Ю.В., викладачі Завгородня Д.О., Савченко Л.А., Черновол О.Г.) та «Філософія» (викладач Гроссу Н.В.)

Виховна робота та організаційна робота

 

Викладачами Центру ведеться активна виховна робота серед іноземних громадян, спрямована на їхнє знайомство з нашою країною та культурою, на виховання моральних якостей та взаємоповаги до представників інших національностей.

Щорічно організовуються і проводяться у Центрі:

Викладачі-куратори груп влаштовують екскурсії студмістечком ЗДМУ, містом Запоріжжя та до сусідніх міст, походи до цирку,  театрів та кінотеатрів тощо.

Співпраця з іншими установами

 

Центр підготовки іноземних громадян тісно співпрацює з Харківським національним університетом ім. В. Каразіна, а також з іншими українськими ЗВО та міжнародними організаціями  - Центром марокканської культури при ЗДМУ.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar