Університет сьогодні

Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології 

Кафедра розташована у  корпусі 4а (вул. Сталеварів, 36 А).

Завідувач кафедри – БУШУЄВА Інна Володимирівнапрофесор, доктор фармацевтичних наук.

Електронна пошта: zsmuuefft@gmail.com, valery999@ukr.net

Сайт кафедри: https://zsmu.sharepoint.com/sites/UEF_FT/SitePages/CInf.aspx

Сторінка кафедри у Facebook: https://bit.ly/Facebook-UEF-FT-ZSMU

Спільнота кафедри у Viber (посилання для приєднання): https://bit.ly/Viber_UEF_FT

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фармації факультету післядипломної освіти заснована 2004 року.

2007 року її реорганізовано у кафедру фармакогнозії, фармацевтичної хімії і технології ліків ФПО, а 2009 змінилась назва - кафедра фармакогнозії, фармхімії і технології ліків.

З моменту заснування та до лютого 2020 р. кафедру очолював д. фарм. н., професор О.В. Мазулін. Під його керівництвом провадилась активна наукова робота з вивчення морфолого-анатомічних і фітохімічних властивостей лікарських рослин флори України родин Asteraceae, Lamiaceae, Polygonaceae. Захищено 11 кандидатських дисертації, одержано 8 патентів на корисні моделі, видано 22 інформаційні листи, 5 посібників з грифом МОН (МОЗ) України.

З 01.04.2020 р. кафедру фармакогнозії, фармхімії і технології ліків за наказом ректора реорганізовано у кафедру управління і економіки фармації та фармацевтичної технології, завідувачем кафедри призначено
д. фарм. н., професора Бушуєву І. В.

На кафедрі активно виконується науково-дослідна робота за темою «Фармакогностичне та екологічне дослідження видів родів: валеріана, чорнобривці, деревій, полин, гірчак, чебрець, материнка, оман, подорожник флори України та одержання лікарських засобів кровоспинної, протизапальної і діуретичної дії» (номер державної реєстрації 0112U0056451).

Кафедра є унікальною науковою та педагогічною базою для підготовки провізорів-інтернів, проведення передатестаційних циклів удосконалення кваліфікації провізорів за спеціалізаціями «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація», «Аналітико-контрольна фармація»; фармацевтів зі спеціальності «Фармація» та спеціалізації і тематичного удосконалення фармацевтичних працівників.

З червня 2020 року на кафедрі проводиться тематичне удосконалення співробітників клінічних кафедр ЗДМУ «Робота клінічних кафедр з комп`ютерною інформаційною системою Helsi в умовах реформування галузі». З часу існування кафедри було здійснено більше 125 випусків слухачів курсів підвищення кваліфікації — провізорів і фармацевтів на очних та виїзних передатестаційних циклах та курсах тематичного удосконалення. Для підготовки наукових кадрів з фармації на кафедрі відкрита аспірантура (денна, вечірня та заочна форми навчання). Випускники кафедри працюють провізорами-спеціалістами та магістрами в Україні та за кордоном. Майже 20000 спеціалістів фармацевтичного фаху набули нових знань та отримали рекомендації для подальшого здобуття кваліфікаційних категорій за різними спеціалізаціями. Крім того, більше 7000 провізорів-інтернів здобули право на отримання сертифікату з первинної спеціалізації «Загальна фармація».

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. фарм. н., професор І. В. Бушуєва; к. фарм. н., доцент Г. П. Смойловська; к.  фарм. н., доцент Т. В. Хортецька; к. фарм. н., старший викладач О. О. Малюгіна; к. фарм. н., старший викладач Л. А. Фуклева; к. фарм. н., ст. викладач О. К. Єренко; к. фарм. н., асистент С. А. Гладишева; асистент К. К. Ісайчева; аспірант Я. М. Стешенко; ст. лаборант В. Ю. Остахова; лаборант І. В. Горулька; лаборант О. П. Іванова

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Кафедра забезпечує навчання на циклах тематичного удосконалення фармацевтів, а саме: «Актуальні питання фармацевтичної діяльності», «Правові аспекти обігу прекурсорів в медицині, фармації та промисловості України», проведення заходів безперервного професійного розвитку тощо. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проф. Бушуєва І. В. є співавтором типової уніфікованої програми навчання провізорів зі спеціальності «Загальна фармація». Науково-педагогічні співробітники кафедри є авторами більш ніж 300 навчально-методичних праць, у т.ч. методичних рекомендації з грифом МОЗ України та тестових ситуаційних завдань ліцензійного іспиту з Крок-3.Фармація для провізорів-інтернів, затверджених МОЗ (2017-2021 рр.).

 

Підготовка спеціалістів на кафедрі базується на принципах оптимізації та забезпечення інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю набутих компетенцій.

На кафедрі створений та постійно оновлюється блок навчально-методичної літератури з питань навчання провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін згідно з навчальним планом.

Лекції для провізорів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації з відповідних циклів проводяться з використанням елементів дистанційних технологій.

На кафедрі впроваджені онлайн-курси з дисциплін для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи провізорів-інтернів:

Управління і економіка фармації. Онлайн-курс для підготовки провізорів-інтернів з самостійної роботи (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+FI_C02+2021_OC01/)

Фармацевтична технологія для провізорів-інтернів. Самостійна робота провізорів-інтернів (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+UEF_FT_FI_C01+2021_OC01/ )

Сумісно з кафедрою клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії створено онлайн-курс для підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК 3. Фармація» (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+Pharm_gn_chm_tec_04+2019_01/)

У перспективі — створення та впровадження online курсів та електронного контенту для всього контингенту, якому надаються освітні послуги.

Навчально-методичні матеріали кафедри регулярно розміщуються на сайті кафедри та у репозитарії бібліотеки ЗДМУ.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема наукової роботи кафедри «Фармакогностичне й екологічне дослідження перспективних видів родин флори України з метою стандартизації рослинної сировини та одержання лікарських засобів» ґрунтується на морфолого-анатомічних, фітохімічних та біологічних дослідженнях перспективних джерел лікарської рослинної сировини флори України та одержання лікарських засобів на їх основі. Вивчається екологічне забруднення досліджуваної лікарської рослинної сировини важкими металами, нітратами, нітрозамінами та іншими агентами.

Розробляються перспективні методики якісного та кількісного аналізу лікарської рослинної сировини флори України та нові лікарські засоби кровоспинної, протизапальної, діуретичної, ранозагоючої дій. Здійснюються маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України.

Науковими співробітниками кафедри регулярно видаються інформаційні листи та патенти на корисні моделі та винаходи.

Науково-педагогічні співробітники кафедри на чолі з професором І. В. Бушуєвою проводять маркетингові та фармакоекономічні дослідження ветеринарних лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань великої і дрібної рогатої худоби та вірусних захворювань птиці; фармакотехнологічні і фармакоекономічні дослідження щодо створення ветеринарних лікарських засобів для профілактики і лікування захворювань тварин і птиці.

Проф. Бушуєва І. В. є автором 357 наукових праць, у т.ч. 90 фахових статей, 47 статей у міжнародних журналах, 10 – Web of Science та Scopus, 4 патентів на корисну модель, 4 інформаційних листів, 2 нововведень, 15 авторських свідоцтв про право на твір в Україні. Під керівництвом проф. Бушуєвої І. В. захищено 2 кандидатських дисертації, виконуються дослідні роботи трьома PhD аспірантами.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з ЗВО та науково-дослідними інститутами міст Харкова, Запоріжжя, Києва, Івано-Франківська, Львова, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Чернівців, Львова, Полтави, Одеси. Крім того, в рамках підписаного меморандуму, кафедра співпрацює з АТ «Східно-Казахстанська медична академія» м. Шимкент, Казахстан; Таджикським державним медичним університетом ім. Абуалі ібн Сіна, Таджикистан; Карагандинським державним медичним університетом, м. Караганда, Казахстан, та ін. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота виконується на базі Запорізького державного медичного університету та на базах КП "Аптечне об'єднання "Фармація" ЗОР та інших міст (під час виїзних циклів). Надається консультативна допомога фармацевтичним працівникам з питань фармацевтичного законодавства, менеджменту та маркетингу у фармації, фармацевтичної логістики, фармацевтичної технології та ін.

Проф. Бушуєва І. В. є рецензентом при Державній службі України з лікарських засобів у Запорізькій області, співрозробником стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти у складі робочої групи МОЗ України; членом оргкомітету, редактором наукового проекту SWorld за програмою SWorkd-Men-Education; членом редакційної ради журналу SCIENTIFIC LOOK INTO THE FUTURE, членом редакційної колегії журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», головою експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» у ДЗ «ДМА»; членом експертної комісії з акредитації коледжу НФАУ, членом комітету з проведення фахової експертизи тестових завдань ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 3.Фармація (2020).

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar