Наука

Комісія з перевірки первинної наукової документації

Комісія з перевірки первинної наукової документації університету контролює своєчасність складання, повноту і правильність ведення первинної документації наукових досліджень дисертаційних і науково-дослідних робіт.

Комісія складається з провідних вчених, професорів і доцентів – спеціалістів медико-біологічного профілю, клінічної медицини, фармації і гуманітарного профілю.

Голова комісії з перевірки первинної наукової документації університету – доктор медичних наук, професор Усачова Олена Віталіївна, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб. Тел.: 214-95-20 

Первинною документацією наукових досліджень є оригінали документів, які засвідчують факти проведення наукових досліджень, а також засвідчують вид/методики проведених наукових досліджень.

Первинною документацією наукових досліджень є оригінали документів, які засвідчують факт проведення наукових досліджень у хворих, волонтерів, вагітних; проведення наукових досліджень на експериментальних тваринах, рослинах і інших біологічних об’єктах; проведення педагогічного/соціального експерименту в академічних групах або навчально-виробничих колективах; проведення синтезу складних хімічних сполук з простих хімічних речовин; проведення аналізу хімічного складу або фізичної структури та фізико-хімічних властивостей твердих і газоподібних речовин, а також розчинів, рідин і композитних матеріалів; створення технології виготовлення нових лікарських форм або засобів, а також синтезу хімічних сполук.

Обсяг інформації, яка наводиться в первинній документації, повинен бути таким, щоб незалежний експерт, який має відповідну кваліфікацію, був спроможний в повній мірі відтворити результати дослідження. Первина документація повинна також обов'язково містити відомості про те, що при виконанні науково-дослідної роботи не було порушено діючих етичних та правових норм.

Основні завдання і функції комісії

 1. Комісія перевіряє всю первинну документацію наукових досліджень науково-дослідних робіт і складає відповідну довідку при подачі щорічних перехідних звітів і заключних звітів з НДР.
 2. Комісія перевіряє всю первинну документацію наукових досліджень дисертанта і складає відповідну довідку:
  • проректору з наукової роботи університету – при щорічній атестації аспірантів і докторантів;
  • дисертанту – напередодні попереднього захисту дисертаційної роботи і її подачі в спеціалізовану вчену раду до офіційного захисту.
 3. З метою поточного контролю за відповідністю вимогам ВАК України оригінальної первинної наукової документації, публікацій і матеріалів впровадження дисертаційних робіт, виконавці дисертацій регулярно, не менш як раз на рік, представляють вищевказану документацію на засідання науково-планової комісії для її перевірки і попередніх зауважень.
 4. Напередодні попереднього захисту дисертаційної роботи, її виконавець і його керівник/консультант представляють комісії для перевірки індивідуальний журнал аспіранта /докторанта/ пошукувача, в якому хронологічно зафіксовані проведені наукові дослідження, а також оригінальну первинну документацію: амбулаторні картки, історії хвороби, протоколи експериментальних досліджень на тваринах, протоколи клініко-лабораторних, електрофізіологічних, біохімічних, імунологічних та морфологічних досліджень, гістологічні препарати або знімки на електронних носіях інформації, протоколів статистичної обробки результатів та інше, що відноситься до первинної документації.
 5. У випадку виконання певної частини наукових досліджень в установах, які не підпорядковані Запорізькому державному медико-фармацевтичному університету, виконавець додає договор про наукове співробітництво між цією установою та Запорізьким державним медико-фармацетичним університетом, а також представляє витяг з цієї установи про проведення відповідних лабораторних, клініко-інструментальних досліджень, обстеження та лікування хворих, лабораторних експериментів та висновок метролога цієї установи про метрологічну повірку відповідного обладнання. Витяг засвідчується посадовою особою (головним лікарем, керівником науково-дослідної лабораторії, тощо) і мокрою печаткою установи.
 6. Комісія перевіряє у виконавця дисертації наявність оригінальної первинної документації, її кількість, а також відповідність тематичній карті дисертації і вимогам ВАК України, після чого складає і підписує відповідний акт. Акт перевірки оригінальної первинної документації і її кількості затверджується проректором з наукової роботи університету. Один примірник підписаного акту залишається у секретаря комісії і зберігається в науковій частині або в архіві університету протягом десяти років.
 7. Основні положення акту перевірки первинної наукової документації входять до висновку про відповідність дисертаційної роботи вимогам ВАК України, який затверджується ректором університету і видається виконавцю дисертації для представлення в спеціалізовану Вчену раду.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar