Університет сьогодні

Кафедра клінічної фармакології, фармації,  фармакотерапії і косметології

Кафедра розташована на території установ: Запорізької обласної клінічної лікарні (вул. Оріхівське шосе, 10а, тел.: (061) 769 28-58), міської клінічної лікарні №6 (вул. Сталеварів, 34, тел.: (061) 34 25 58) і навчально-практичного центру з косметології на базі гуртожитку №3 ЗДМУ (вул. Сталеварів, 36).

 

Завідувач кафедри – КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович, доктор медичних наук, професор, керівник Запорізького регіонального відділення Державного експертного Центру МОЗ України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В 1986 році при кафедрі фармакологіі ЗДМІ (завідувач – відомий радянський і український вчений В.В. Дунаєв) був організований перший в СРСР курс клінічної фармакології. До викладацького складу курсу входили учні професора: завідувач курсом доцент В.С. Тішкін та  асистенти О.В. Крайдашенко, І.М. Білай, М.П. Красько. Протягом п’яти років накопичувався досвід викладання предмету, удосконалювалась навчально-методична база та формувалась громадська думка про доцільність викладання такого предмету в медичних ВНЗ. Після підготовчого періоду в 1991 році курс був переведений в статус кафедри клінічної фармакологіі, що стало визначною подією в медичній освіті незалежної Україні, а Запорізький медичний інститут став засновником цієї освітянської події. На кафедрі клінічної фармакології, під керівництвом В.В. Дунаєва в співпраці з кардіологами, були проведені пріоритетні наукові дослідження щодо підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом застосування засобів метаболічної корекції в комбінованій фармакотерапії осіб різного віку, за що професорів А.Д. Візіра та В.В. Дунаєва було відзначено премією АМН України.

За період існування курсу і кафедри співробітниками захищені 12 кандидатських, а також 3 докторських дисертації. З 2003 року кафедру клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології очолює учень професора В.В. Дунаєва доктор медичних наук, професор О.В. Крайдашенко О.В. На кафедрі розроблено новий напрямок в геріартричній кардіології. Вперше запропоновано ряд оригінальних субстратно-коферментних комплексів, які впливають на метаболізм, і показана їх висока ефективність в комбінованій терапії ІХС у осіб похилого та старечого віку. Вперше проведена клінічна апробація нових кардіопротекторних препаратів з метаболічнім типом дії - карнітіну хлориду, тіотриазоліну та пікамілону.

Кафедра є унікальною клініко-фармакологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю, провізорів спеціальностей «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Випускники кафедри працюють клінічними провізорами в Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Сирії, Марокко, Єгипті, Танзанії.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Склад кафедри: д. м. н., професор О.В. Крайдашенко,  доктор. мед. н., професор О.О. Кремзер, доценти:  к. мед. н. М.П. Красько; к. мед. н. О.О. Свинтозельський, к.м.н. Т.О. Самура, к.мед.н. М.О. Долінна; асистенти: к.мед.н. О.А. Михайлик, к.мед.н. О.М. Главацький, к.мед.н. М.О. Шальміна, к.мед.н. Ніколаєва К.Л.

Старші лаборанти: А.А. Закарлюка, Д.П. Базалій.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Клінічна фармакологія – для студентів ІV і V курсів медичного і міжнародного факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія» і «Стоматологія»та Магістрів спеціальності «Технологія методів діагностики і лікування».

Фармакотерапія  - для студентів  ІV курсу фармацевтичних і міжнародного факультетів за спеціальністю «Фармація»

Клінічна фармація - для студентів  ІV і V курсу фармацевтичних і міжнародного факультетів за спеціальністю «Фармація»

Клінічна косметологія – для студентів V курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчання проводиться українською та англійською мовами.

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, а також самостійну роботу студентів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань та умінь. Згідно з навчальними планами розроблено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Презентації лекцій викладено в електронній бібліотеці.

Ведеться розробка навчально-методичних матеріалів для навчання студентів англійською мовою. Видано навчально-методичний посібник та практикум для студентів-іноземців 5 курсу з клінічної фармакології з грифом МОЗ України.

Співробітники кафедри є співавторами багатьох навчально-методичних видань. Зокрема, з грифом МОН і МОЗ України.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 3000 тестів.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних і фармацевтичного факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з клінічної фармакології для англомовних студентів міжнародного факультету.

 В 2016-2021 р.р. на кафедрі розроблені онлайн-курси за вибором на теми: «Використання ЛЗ-фармацевтична опіка», «Клінічна фармакологія», «Фітотерапія», «Дієтологія», «Основи геронтології і геріатрії», «Гомеопатія», а також онлайн-курси для самостійної роботи студентів з дисциплін: Фармакотерапія, Клінічна фармація, Клінічна косметологія, Клінічна фармакологія; «Clinical pharmacology» та «Basics of gerontology and geriatrics» для англомовних студентів.

Особливості науково-дослідного та педагогічного процесу на кафедрі в 2020-2022 році:

1. Перехід на змішану аудиторно-дистанційну форму освітнього процесу сформувало нові виклики в педагогічній роботі для колективу співробітників кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології.

За час вимушеного карантину співробітниками кафедри налагоджена належна співпраця зі студентами. Відповідно до розкладу в режимі on-line, в повному обсязі, проводяться лекції та практичні заняття з клінічної фармакології для студентів І, ІІ та ІІІ медичних, ІІ міжнародного факультетів, клінічної фармації для студентів І та ІІ фармацевтичних та ІІ міжнародного факультетів.

Одним з аспектів підготовки майбутніх провізорів є необхідність формування у студентів клінічного мислення, виховання соціальної та професійної мобільності. Студент має не тільки осмислити і засвоїти інформацію, але й осягнути способи її практичного застосування та прийняття рішень. За таких умов зважаючи на дистанційну форму освітнього процесу істотно збільшується педагогічне навантаження на викладачів кафедри.

Крім того, кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології для студентів фармацевтичних факультетів є «випускною», що в свою чергу потребує фундаментальної підготовки студенів 5-го курсу до ЛІ «Крок-2» та ЄДКІ.  Окрім звичного тестування з використанням платформ «EDX» та MS «Teams» на заняттях, в режимі реального часу, кожен студент моделює можливі практичні ситуації з надання фармацевтичної опіки в аптеці, при яких формуються необхідні навички майбутнього фахівця.

Слід зазначити, що не зважаючи на змішану форму освітнього процесу рівень знань студентів підвищився.

2. На кафедрі здійснюється велика методична робота: 1 підручник з клінічної фармакології і 12 навчальних посібників затверджений на засіданні ЦМР ЗДМУ (навчально-методичні роботи: навчальні і навчально-методичні посібники з фармакотерапії, клінічної фармації, клінічної фармакології, клінічній косметології для студентів денної та заочної форм навчання).

3. Вийшов в світ базовий підручник «Клінічна фармакологія»: підручник \за ред. О.М. Біловола. – Вінниця: Нова книга, 2021. – 544 с. ISBN 978-966-382-873-2 (співавтори: проф. Крайдашенко О.В., Кремзер О.О. доцент Свинтозельський О.О.,).

4. Результати ліцензійного іспиту «КРОК-2. Фармація» від 03.06.2021 н.р. показали, що кафедра зайняла друге місто серед випускаючих кафедр фармацевтичного факультету, середній бал - 83,9%.

5. На кафедрі на базі ЗОКЛ (8-й поверх) удосконалилася робота комп'ютерного класу на 15 місць для студентів медичних і фармацевтичних факультетів.

6. Кафедра продовжувала впровадження нових методів діагностики і лікування (за 2020-2021 н.р. – всього 4 в клініку за матеріалами НДР кафедри та матеріалів кандидатських і докторської дисертацій, також у практику впроваджуються функціональні методи дослідження. Щомісяця проводяться науково-практичні конференції в режимі он-лайн разом з лікарями відділень та студентами, які присвячені актуальним проблемам внутрішніх хвороб, клінічної фармакології і клінічної фармації, профілактиці побічної дії лікарських засобів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі здійснено наукові дослідження у напрямі підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом використання засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії осіб похилого і старечого віку, а також вивчення показників оксидантного стресу, стану судинного ендотелію та рівня антиоксидантної системи; характеру ішемічних змін і добового профілю артеріального тиску; показників кардіогемодинаміки та вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, обґрунтування фармакотерапії виявлених порушень.

Результати НДР регулярно висвітлюються у наукових виданнях, щорічно друкуються до 30–35 навчальних та наукових робот. Зокрема, протягом 2013-2021 років співробітниками кафедри видано: базовий підручник «Фармакотерапія» (за редакцією проф. О.В. Крайдашенка) для студентів ВМНЗ з грифом МОН України, 10 навчальних посібників з грифом МОЗ України, отримано 9 патентів на винахід, щорічно 16-18 навчально-методичних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ. Кожен рік кафедра проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції з естетичної медицини та косметології, які включені до реєстру МОЗ України. Науковці кафедри беруть участь в роботі закордонних, республіканських з'їздів і конференцій.

Співробітники кафедри розробили новий напрям у кардіології геріатрії: вперше запропоновано низку оригінальних субстратно-коферментних комплексів, що впливають на метаболізм, із груп енергоутворюючих сполук, амінокислот, кофакторів, вітамінів і показано їх висока ефективність в комплексній терапії ІХС у осіб старшого віку.

Вперше розроблено принципи раціонального і диференційованого застосування засобів метаболічної корекції на фоні антиангінальної терапії ІХС у хворих похилого та старечого віку.

Результати НДР впроваджені в діяльність багатопрофільного базового стаціонару обласної клінічної лікарні, кардіологічних і терапевтичних відділень міських лікарень (м. Запоріжжя), в практику роботи лікувальних установ 15 областей України.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Тернопільським ДМУ ім. І.Я. Горбачевського, НМУ імені О.О. Богомольця, Одеським державним медичним університетом, Харківським державним медичним університетом та ін.

Лікувально-профілактична робота здійснюється на базі Запорізької обласної клінічної лікарні (госпітальне відділення, а також на базі 6-ої міської клінічної лікарні (терапевтичне відділення) та науково-практичного комплексу з косметології на базі гуртожитку №3. До неї відноситься: курація хворих в стаціонарі асистентами, консультації хворих завідувачем і доцентами кафедри. Співробітники кафедри організовують науково-практичні конференції і семінари в лікувально-профілактичних установах м. Запоріжжя і Запорізької області щодо проблем моніторингу за побічними діями лікарських засобів та їх профілактиці.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar