Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (0612) 34-22-61

Завідувач кафедри – ПАНАСЕНКО Олександр Іванович, професор, доктор фармацевтичних наук, голова профспілкового комітету ЗДМУ, головний редактор науково-практичного журналу "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики".

Scopus Author ID: 7004550533
ResearcherID: G-2053-2015
ORCID:  0000-0002-6102-3455

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 1916 році, першим завідувачем був професор Н.А. Канчера.

В різні роки кафедрою керували професор А.П. Фішер, доцент В.К. Бутмі, професор Д.Я. Євдокімов. Після переводу інституту в м. Запоріжжя кафедру очолив к. фарм. н., доцент Ю.І. Колісніченко (1959–1963). З 1963 по 1965 рік кафедрою керував к. фарм. н., доцент І.А. Маренич. 1965–1972 рр. на посаду завідувача кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії призначена доцент Скібіна.

У 1972 р. кафедру очолив д. фарм. н., професор О.М. Красовський. Д. фарм. н., професор О.О. Мартиновський (засновник вітчизняної школи синтезу похідних акридину) був обраний Вченою радою ЗДМУ на посаду завідувача кафедри у 1984 р. З 1998 по 2009 р. кафедрою завідував д. фарм. н., професор В.П. Буряк.

З 2009 р. кафедру очолює д. фарм. н., професор О.І. Панасенко.

З січня 2019 року кафедру токсикологічної та неорганічної хімії було реорганізовано в кафедру «Природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії».

За час роботи кафедри захищено 7 докторських та 27 кандидатських робіт.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

зав. кафедри, д. фарм. н., професор О.І. Панасенко; д. фарм. н., професор В.П. Буряк, д. фарм. н. професор кафедри В.В. Парченко; доценти: к. фарм. н. О.А. Кремзер, к. фарм. н. І.В. Мельник, к. фарм. н. С.М. Куліш, к. фарм. н., А.С. Гоцуля, к. фарм. н. Р.О. Щербина, к. фарм. н. А.А. Сафонов; ст. викладач: к. фарм. н., Н.А.Постол; асистент: Є.О. Карпун; ст. лаборанти: Л.Л. Нестеренко, Т.В. Філіппова, С.О. Федотов.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Загальна та неорганічна хімія, вступ у фармацію, етика та деонтологія в фармації, токсикологічна хімія, патентознавство, охорона праці в галузі.

  • Студенти 1, 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» вивчають на кафедрі загальну та  неорганічну хімію, вступ у фармацію, етику та деонтологію в фармації, токсикологічну хімію, патентознавство, охорону праці в галузі.
  • Вітчизняні студенти (очне і заочне відділення) 4, 5 курсів за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» вивчають загальну та неорганічну хімію, патентознавство, охорону праці в галузі.
  • Студенти підготовчого факультету вивчають загальну хімію.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях матеріал викладається з використанням мультимедійних презентацій та навчальних фільмів.

Видані методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін, а на 32 навчальних посібників з неорганічної і токсикологічної хімії, історії фармації та косметології, охорони праці в медицині і фармації, патентознавства отримані грифи МОН та МОЗ. Центральна методична рада ЗДМУ затвердила 91 посібників з вказаних предметів. 

 

Співробітниками кафедри видано підручник «Неорганічна хімія» який затверджений МОЗ України.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

За останні 5 років захищено 5 докторські, 11 кандидатських і 32 дипломних та магістерських робіт. Опубліковано 359 наукових статей, отримано 74 патенти України, в тому числі на винахід.

У 2019 році виконуються 4 докторських та 3 кандидатські дисертації, працює студентський науковий гурток.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами Харкова, Полтави, Львова, Сум, Києва, Дніпра, Мінська, Кишинева, а також з вченими США та Польщі.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Проводиться доклінічна апробація похідних 1,2,4-тріазолу на базі медичних закладів Полтави, Дніпра, Львова, Києва.

Методики судово-хімічного дослідження нестероїдних протизапальних препаратів апробуються на базі відділення судово-медичної токсикології Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR