Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра біологічної хімії

Кафедра розташована:

Завідувач кафедри – АЛЕКСАНДРОВА Катерина Вячеславівна, професор, доктор хімічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано у 1960 р. доктором медичних наук, професором І.В. Савіцьким, який займався науковою роботою на кафедрі біохімії під керівництвом відомого вченого Л.Є. Розенфельда.

З 1966 р. кафедру очолював д. мед. н., професор А.Ш. Бишевський. Під його керівництвом співробітники кафедри вивчали проблеми гемокоагуляції.

З 1972 по 1981 рік кафедрою керувала к. біол. н., доцент В.Г. Вержиковська.

Новий підйом в науково-дослідній та методичній роботі почався у 1982 р., коли кафедру очолив д. мед. н., професор В.С. Якушев. На кафедрі створено ряд лабораторій з сучасною апаратурою та обладнанням.

У 1994–1995 рр. кафедрою завідував доцент В.І. Куріпка. З 1995 по 2000 рр. – професор В.В. Давидов. З 2003 до 2008 року – д. фарм. н., професор М.І. Романенко – автор 300 наукових робіт, у т. ч. понад 70 авторських свідоцтв СРСР та патентів України.

У 2004 р. кафедра біохімії отримала назву кафедра біохімії та лабораторної діагностики.

У 2008 році кафедру очолила д. хім. н., професор К.В. Александрова.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

зав. кафедри, д.х.н., професор К.В. Александрова, д.фарм.н., професор М.І. Романенко; доценти: д.біол.н. В.М. Швець, к.біол.н. О.Б. Макоїд, к.біол.н. Н.В. Крісанова, к.фарм.н. Д.Г. Іванченко, к.фарм.н. О.С. Шкода; ст. викладачі: к.біол.н. Н.П. Рудько; асистенти: к.фарм.н. О.Ю. Черчесова., к.фарм.н.Д.М. Сінченко, к.фарм.н. М.В.Дячков.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

біологічна хімія, лабораторна діагностика, техніка виконання лабораторних робіт, клінічна біохімія, сучасні методи діагностики, біохімія патологічних процесів.

Студенти 2 курсу І та ІІ медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика» і «Стоматологія» вивчають на кафедрі біологічну хімію.

Іноземні англомовні студенти ІІ міжнародного факультету за спеціальністю «General Medecine» вивчають на кафедрі біологічну хімію (викладання англійською мовою).

Студенти 3 курсу І та ІІ фармацевтичних факультетів за спеціальностями «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» вивчають на кафедрі біологічну хімію. 

Студенти ІІ медичного факультету за спеціальністю «Лабораторна діагностика» вивчають на кафедрі  клінічну біохімію (3, 4 курс), біохімію патологічних процесів (5 курс, магістри).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для поточного і підсумкового контролю знань студентів банк тестів нараховує більш 4500 тестів, для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» – 2000 тестів.

Кафедра біохімії та лабораторної діагностики є опорною кафедрою з дисципліни «Біологічна хімія» для студентів ВНМ(Ф)З ІІІ-IV рівня акредитації за спеціальностями «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» і в 2011 році співробітниками кафедри були створені типові програми з біологічної хімії, які затверджені МОЗ України у встановленому порядку.

В 2012 році в зв’язку з відкриттям магістратури зі спеціальності «Лабораторна діагностика» співробітниками кафедри була створена типова програма навчальної дисципліни для магістрів ВМНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, яка затверджена МОЗ України у встановленому порядку.

Згідно з навчальним планом були створені робочі програми з біологічної хімії, техніки лабораторних робіт для І та ІІ медичних факультетів та І та ІІ фармацевтичних факультетів, а також робочі програми з дисциплін «Техніка лабораторних робіт», «Лабораторна діагностика»,  «Клінічна біохімія» (загалом 23 програми).

Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Розроблені анімаційно-мультимедійні навчальні програми з тем: «Тканинне дихання і окисне фосфорилювання», «Біохімічні механізми розвитку атеросклерозу судин».

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для студентів усіх факультетів (у тому числі англійською мовою), а також навчальні посібники, затверджені МОЗ України: «Обмін речовин та енергії», «Обмін вуглеводів в нормі та при патологічних станах», «Збірник тестових завдань з біологічної хімії». Співробітниками кафедри (проф. Александрова К.В., доц. Макоїд О.Б.) у співавторстві створено національний підручник з біологічної хімії для студентів фармацевтичних факультетів.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості ксантинових ксенобіотиків.

Протягом останніх 5 років провідною темою кафедри є вивчення хімічних і біологічних властивостей ксенобіотиків ксантинового ряду. Науковцями кафедри розроблено прості лабораторні методики синтезу неописаних раніше в літературі ксантинових похідних, а також були дослідженні їх фізико-хімічні та біологічні властивості.

За останні  роки на кафедрі захищено докторську і 9 кандидатських дисертації, виконуються 1 докторська і 1 кандидатська дисертації. Викладачами кафедри за цей період опубліковано понад 210 робіт, з яких 36 патентів України.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра проводить комплексні дослідження разом з кафедрами медико-біологічного профілю нашого університету, а також з Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Харківським науковим центром лікарських засобів, Інститутом фармакології й токсикології АМН України, Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Львівським контрольним інститутом ветеринарних препаратів і біодобавок, Національним університетом «Львівська політехніка», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Національним, НВО «Укроргсинтез», Кримським державним медичним університетом ім. Георгієвського, Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова та ін.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR