Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра розташована в навчальному корпусі №3 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24

Тел.: (061) 233-33-56

Завідувач кафедри – ГРИГОР’ЄВА Олена Анатоліївна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра нормальної анатомії ЗДМУ заснована у грудні 1964 року доцентом Олександром Гавриловичем Яхницею, талановитим учнем професора К.Д. Філатової, який у 1967 році став доктором медичних наук і професором.

Проф. О.Г. Яхниця запропонував методики сумісного фарбування нервів і залоз, фарбування залоз із застосуванням ультразвуку, модифікував ряд методик гістохімічного дослідження мукополісахаридів та ферментів в тканинах. Під керівництвом проф. О.Г. Яхниці гістохімічними і гісторадіографічними методиками визначені морфологічні закономірності захисно-адаптаційних реакцій органів при гострій гіпоксії, СВЧ-опроміненні та алкогольному навантаженні. Професор О.Г. Яхниця заснував Запорізьку наукову школу анатомів.

З 1988 до 1994 рр. кафедрою завідував доктор медичних наук, професор В.І. Решетілов, автор понад 100 наукових робіт.

З 1994 до 2017 рр. кафедрою анатомії людини завідував доктор медичних наук, Заслужений діяч науки та техніки України, академік міжнародної академії інтегративної антропології, Перший віце-президент наукового Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, професор М.А. Волошин. Протягом 2003–2010 рр. він був експертом ВАК України, підготував  6 докторів та 40 кандидатів наук. Професор Микола Анатолійович Волошин вперше описав ендокринні структури вилочкової залози (так звані епітеліальні канальці), обґрунтував концепції – "Лімфоцит як фактор морфогенезу органів і тканин" та "Закономірності розвитку вісцеромегалії у новонароджених після внутрішньоутробної дії чужорідних антигенів на лімфоїдну систему плоду". В 2011 р. професору М.А. Волошину присвоєно звання Заслужений діяч науки та техніки України.

З серпня 2017 р. кафедрою завідує доктор медичних наук, професор О.А. Григорʼєва.
З 2009 р. кафедру трансформовано в кафедру анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

В 1990–1991 рр. на базі кафедри пройшла Всесоюзна школа молодих учених імуноморфологів та засідання Всесоюзної проблемної комісії з нормальної анатомії.

На базі кафедри в 2003 р. проведено першу науково-практичну конференцію "Роль імунної, нервової та ендокринної систем в процесах ембріогенезу". Також в цьому році проведено пленум Українського товариства АГЕТ.

В 2010 р. за участі кафедри проведена науково-практична конференція "Тіотріазолін та його композиційні препарати: досягнення та перспективи".
В 2011 р. проведено науково-практичну конференцію "Актуальні питання морфології", присвячену 90-річчю з дня народження професора О. Г. Яхниці.

В 2013 р. звершено проведення  науково-дослідної роботи  "Лектингістохімічна характеристика морфогенезу органів і тканин в ранньому постнатальному періоді в нормі і експерименті".

В 2013 р. проведено капітальний ремонт та оновлення кафедри. Постійно поповнюється навчально-методична база кафедри.

З 2015 р. проводиться науково-дослідна робота кафедри анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії "Реактивність органів новонароджених після дії антигенів та факторів різної природи у внутрішньоутробному періоді".

В 2016-2017 н.р. співробітниками кафедри розроблено он-лайн курс "Топографічна анатомія голови та шиї".
 

Протягом останніх років під час проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації» (для молодих вчених та студентів) відбувається проведення конкурсів „Анатомічний препарат” та „Анатомічний малюнок”, що дозволяє щорічно оновлювати каталог музейних препаратів.

В 2014 р. виповнилося 50 років кафедрі анатомії людини, з приводу чого з 16 по 18серпня 2015 року був проведений VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.


 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Анатомію людини викладають:

зав. кафедри: д. мед. н., професор О. А. Григор’єва;

доценти: к. мед. н. М. С. Щербаков, к. мед. н. О. В. Артюх, к. мед. н. М. Г. Лебединець, к. мед. н. М. Б. Вовченко, к. мед. н. А. О. Світлицький, к. мед. н. С. В. Чугін; к. мед. н. О. А. Апт, к. мед. н. Т. М. Матвєйшина, к. мед. н. Т. А. Тополенко, к. мед. н. Н. В. Грінівецька, к. мед. н. О. Л. Зінич, к. мед. н. О. Л. Лазарик;

ст. викладачі  к.мед. н. Ю. Ю. Абросімов;

асистенти: к. мед. н. О. С. Таланова, к.мед. н. А. В. Чернявський, Ю.В. Здовбіцька, О.М. Міщенко, доктор філософії К.С. Ковальчук;

аспіранти:  Є. В. Коротчук, І. Ю. Мамай

Оперативну хірургію та топографічну анатомію викладають:

доцент: к. мед. н. Е. Р. Скаковський; асистенти: к. мед. н. В. В. Булдишкін, Н. Ю. Якімова, О.В. Мєшкова,

ст. викладач: П. В. Богданов.

Лаборанти кафедри: В. О. Філоненко, Л. Б. Захарцова, А.В. Немичко, І.А. Коваленко, Є.М. Книш, Г. Є. Усатюк, О. П. Плющ, В. П. Демічева, Ж. М. Барсукова, Л. В. Коса, Г.А. Кривенко, Л.О. Ливанова.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

анатомія людини, топографічна анатомія та оперативна хірургія.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах кредитно-трансферної системи: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-1", що нараховує близько 2000 завдань.

Згідно з навчальним планом за кредитно-трансферною системою створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації та електронний інформаційний довідник студента з анатомії людини для медичного та фармацевтичного факультетів, а також методичні рекомендації для практичних занять з анатомії людини для студентів спеціальності "Стоматологія", навчально-методичний посібник з оперативної хірургії, клінічної та топографічної анатомії для студентів ІІ та ІІІ курсів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія".

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямками наукової роботи кафедри є:

В рамках наукового напрямку захищено 6 докторських та 36 кандидатських дисертацій.

На кафедрі функціонує семінар молодих вчених "Сучасні проблеми морфології".

Співробітники кафедри проводять комплексні дослідження з фармацевтичними і клінічними кафедрами (педіатрії, урології, онкології, очних хвороб, стоматології та ін.) та впроваджують гістохімічні методи виявлення лектинів і імуноморфологічні методи дослідження.

Ефективним результатом комплексних досліджень стала розробка, вивчення і впровадження в практику першого вітчизняного лікарського препарату "Тіотріазолін". Розроблено концепцію морфофункціональних прояви тимомегалії, як імунологічного дефіциту, лягли в основу сучасної класифікації тимомегалій. Встановлено закономірності будови лімфоїдної тканини плаценти та її ролі в нормальному перебігу вагітності та пологів.

Співробітники кафедри видали понад 1000 наукових публікацій в вітчизняних та закордонних журналах, отримали більше 60 патентів на винаходи, опублікували 8 монографій, 14 посібників та рекомендацій:

*  Проф. М. А. Волошин один із співавторів "Підручника з анатомії людини" за яким навчаються студенти Вищих навчальних закладів України

*  В.А. Визир, В.В. Дунаев, И.А. Мазур, Н.А. Волошин, В.Р. Стец Тиотриазолин / Визир В.А., Дунаев В.В., Мазур И.А. и др. – Запорожье: НВО «Фарматрон». – 1996. – 27с.

*  И.А. Мазур, Н.А. Волошин, И.С. Чекман, Б.С. Зименковский, В.Р. Стец Тиотриазолин: фармакологические аспекты и клиническое применение / Мазур И.А., Волошин Н.А. и др. – Запорожье, 2005. – 156с.

*  И.А. Мазур, Н.А. Волошин, И.С. Чекман Тиотриазолин / Мазур И.А., Волошин Н.А., Чекман И.С. – Запорожье, Львов: Наутилус. – 2005. – 144с.

*  И.А. Мазур, Н.А. Волошин, И.С. Чекман ТТА: фармакологические аспекты и клиническое применение / Мазур И.А., Волошин Н.А., Чекман И.С. – Запорожье. – 2005. – 156с.

*  И.А. Мазур, Н.С. Чекман, И.Ф. Беленичев, Н.А. Горчакова, Н.А. Волошин, Л.И. Кучеренко Метаболитотропные препараты / Мазур И.А., Чекман Н.С. и др. – Запорожье, 2007. – 304с.

*  Н.А. Волошин, В.А. Визир, И.Н. Волошина Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача / Волошин Н.А., Визир В.А., Волошина И.Н. – Запорожье: ЗГМУ, 2008. – 230с.

*  М.А. Волошин, Ю.Б. Чайковський, О.Г. Кущ Основи імунології та імуноморфології / Волошин М.А., Чайковський Ю.Б., Кущ О.Г. – Запоріжжя, ЗДМУ. – 2010. – 170с.

*  Н.М. Волошина, М.А. Волошин Скринінг і профилактика рака шейки матки / Волошина Н.М., Волошин М.А. – Запоріжжя: Печатный мир. – 2010. – 133с.

*  Н.А. Волошин, Е.А. Григорьева Тимус новорожденных / Волошин Н.А., Григорьева Е.А. – Запорожье, 2011. – 154с.

*  И.А. Мазур, Н.А. Волошин, В.А. Визир, И.Ф. Беленичев Тиотриазолин, тиодарон в лечении сердечнососудистой патологии / Мазур И.А., Волошин Н.А., Визир В.А., Беленичев И.Ф. – Запорожье: Печатный мир. – 2011. – 303с.

*  Н.А. Волошин, Д.В. Мартынов, А.А. Светлицкий, А.В. Чернявский Эпонимы в анатомии человека / Волошин Н.А., Мартынов Д.В., Светлицкий А.А., Чернявский А.В. – Запорожье: Печатный мир. – 2011. – 116с.

та ін.

 

Співробітниками кафедри були захищені дисертації за наступними темами:

Волошин М.А.

д. мед. н.

Закономірності будови і морфогенезу епітеліальних канальців вилочкової залози в ранньому постнатальному періоді

Москва,
1990

Григор’єва О.А.

д. мед. н.

Закономірності морфогенезу і реактивності колінного суглоба після антигенного і гормонального впливу (анатомо-експериментальне дослідження)

Київ,
2011

Лебединець М.Г.

к. мед. н.

Внутрішньо печінкові жовчні протоки людини та деяких тварин

Харків,
1962

Холодна Є.І.

к. мед. н.

Нерви та судини щитоподібної залози людини та деяких тварин

Харків,
1966

Штанько І.Ф.

к. мед. н.

Морфологічна і гістохімічна характеристика слизової оболонки носа при загальному опроміненні хвилями СВЧ (експериментальне, морфологічне, гістохімічне та гістоавторадіографічне дослідження)

Запоріжжя, 1978

Артюх О.В.

к. мед. н.

Лімфоїдні утворення ендометрію в онтогенезі та після антигенної дії (морфологічне і експериментальне дослідження)

Сімферополь, 1988

Апт (Новосьолова) О.А.

к. мед. н.

Особливості морфогенезу білої пульпи селезінки щурів в ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньочеревного введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)

Сімферополь, 1996

Щербаков М.С.

к. мед. н.

Особливості морфології печінки щурів в ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньочеревного введення антигену

Тернопіль, 1996

Вовченко М.Б.

к. мед. н.

Особливості будови наднирникових залоз щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньо плідного введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)

Харків,
 2002

Світлицький А.О.

к. мед. н.

Особливості будови клубової і сліпої кишок новонароджених після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)

Сімферополь, 2008

Чугін С.В.

к. мед. н.

Закономірності будови нирок в новонароджених в нормі та після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)

Сімферополь, 2010

Тополенко Т.А.

к. мед. н.

Особливості будови яєчок потомства щурів після введення жіночних статевих гормонів у плідному періоді (анатомо-експериментальне дослідження)

Запоріжжя, 2012

Федотченко А.В.

к. мед. н.

Закономірності будови кульшового суглоба у постнатальному періоді в нормі та після внутрішньо плідного введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)

Запоріжжя, 2012

Лазарик О.Л.

к. мед. н.

Особливості будови дванадцятипалої кишки новонароджених після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)

Запоріжжя, 2012

Зінич О.Л.

к. мед. н.

Оптимізація хірургічного та комплексного лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи в залежності від його форми

Запоріжжя, 2012

Матвєйшина Т.М.

к. мед. н.

Особливості будови глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (анатомо-експериментальне дослідження)

Запоріжжя, 2013

Таланова О.С.

к. мед. н.

Будова та реактивність селезінки в постнатальному періоді після внутрішньоутробної антигенної дії (анатомо-експериментальне дослідження)

Запоріжжя, 2014

Грінівецька Н.В.

к. мед. н.

Особливості будови підшлункової залози щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (анатомо-експериментальне дослідження)

Запоріжжя, 2016

Абросімов Ю.Ю.

к.мед.н. 

Особливості морфогенезу менісків колінного суглоба щурів у постнатальному періоді після внутрішньоплідного введення антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)     Запоріжжя, 2017  
Богданов П.В.

к.мед.н.

 Морфологічні особливості печінки щурів після внутрішньоутробного введення антигену 
та глюкокортикоїду (анатомо-експериментальне дослідження)    
Запоріжжя 
2019
Ковальчук К.С.  Особливості морфогенезу яєчників потомства щурів після введення прогестерону самкам під час вагітності (анатомо-експериментальне дослідження), на здобуття ступеня доктора філософії Запоріжжя 2020

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Проводяться спільні наукові дослідження з Дніпропетровською державною медичною академією, НВТ "Фарматрон", Міжнародною академією інтегративної антропології.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR