Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

Кафедра розташована на території наступних установ: навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» (вул. Кірова, 83; тел.: (061) 764-13-53); Запорізька обласна клінічна стоматологічна поліклініка  (пр. Леніна, 232 а,; тел.: (061) 212-03-90); стоматологічна клініка «Центр Металокераміки» (вул. Миру, 20); стоматологічний кабінет «обласного кардіологічного диспансеру» (вул. Перемоги, 78, тел.: (061) 289-44-00); обласна дитяча лікарня; стоматологічне відділення поліклініки Хортицького району; ООО «Клiніка Мотор Сiч»; стоматологічний кабінет «Зубна Фея»; гуртожиток №3 (зуботехнічна лабораторія) (вул. Сталеварів, 36), клініка  «Тріал» (вул. Дзержинського 114а), клініка «Євріка-Дент» (вул. Українська 32), клініка «Евромед» (бульвар Центральний 26/67а). 
Кафедра, у своєму розпорядженні, на клінічних базах має 13 навчальних кімнат та 17 клінічних залів, оснащених сучасним стоматологічним обладнанням. Для учбового процесу кафедра забезпечена 5 комп’ютерами, ноутбуком, 4 плазмовими  панелями, відеокамерою.
 
Завідувач кафедри — Олександр Вікторович ВОЗНИЙ, доктор медичних наук, доцент. У 1987 році закінчив  стоматологічний факультет Дніпропетровсього державного медичного інституту за спеціальністю «стоматологія». Кандидатську дисертацію на тему: «Комплексная оценка функционального состояния органов и тканей полости рта у больных сахарным диабетом с дефектами зубных рядов до и после ортопедического лечения» захистив у 2003 році при Омській державній медичній академії. Докторську дисертацію на тему «Научное обоснование совершенствования организации стоматологической ортопедической помощи населению (на примере Тюменской области)» захистив у 2009 році при Московській медичній академії ім. І.М.Сеченова. У 2011 році пройшов нострифікацію докторської дисертації при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. Має 91 публікацію, з них 71 наукового (13 опубліковано в фахових  журналах, затверджених Вищою Атестаційною Комісією Росії; 10 опубліковано у фахових виданнях України) та 7 навчально-методичного характеру (опубліковано в фахових виданнях України), 2 навчальних посібника з грифом Міністерства охорони здоров’я України, 15 навчальних посібників, затверджених на ЦМР ЗДМУ; 5 свідоцтв про офіційну реєстрацію програм для електронно-обчислювальних машин, 4 свідоцтва про реєстрацію інтелектуального продукту.
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Підготовка лікарів стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочалася у 2007 році, тоді ж під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка засновано курс стоматології, який з першими асистентами: к.мед.н. Гавриленко М.А., к.мед.н. Кокарь О.О., к.мед.н. Гребенченко О.І., Бороменський Г.В розпочали підготовку лікарів стоматологічного профілю. В липні 2010 року курс реорганізовано в кафедру стоматології, завідувачем кафедри було призначено к.мед.н. Гавреленко М.А., з березня 2011 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н. Возного О.В. 
 
Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року виникла необхідність структурної реорганізації на дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». З вересня 2012 року кафедра загальної та спеціальної стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів, інтернів та магістрів. У цьому році кафедра випустила перших 29 лікарів-стоматологів. В жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, кафедру було реорганізовано в кафедру терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології та кафедру пропедевтичної та хірургічної стоматології. У 2014 році кафедра здійснила перший випуск лікарів стоматологів-інтернів та 3 магістрів. У 2015 році кафедра здійснила перший випуск лікарів-стоматологів іноземців та 2 клінічних ординаторів.
 
У 2015 році на кафедрі навчаються більше 300 вітчизняних та іноземних студентів. 32 – лікарі-інтерни, 6 – магістрів та 1 – клінічний ординатор.
 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завiдувач кафедри - д.мед.н., доцент Возний О.В.
На кафедрі працює 26 науково-педагогічних працівника: 1 професор (Баранік Н.Г.), 3 доценти (Кокарь О.О., Гавриленко М.А., Возна І.В.), 21 асистентів (Бердник Ю.В., Кричковський В.Е., Сидоренко А.Ю., Сидоренко О.О., Маліцький А.А., Самойленко Н.Ю., Максимов Я.В., Вородєєва Ю.І., Березiй М.В., Зінченко Т.П., Смирнова І.В., Любомирська Т.Р., Чернявський В.В., Стрюк Ю.В., Чаунанс А.В., Лисенко Ю.О., Крамарчук Г.Ю., Зільбер Я.А., Цінкуш Р.В., Самарська Ю.В., Шкарупіло О.О.), ст. лаборант Петрова К.Л., лаборанти – Стародубцева А.М., Крапівная І.Л., Легка Л.В., Крамарчук Ю.В., прибиральниця - Ільченко Ю.В.
 

 

Завiдувач кафедри - д.мед.н. Возний О.В., доцент Кокар О.О., доцент Возна І.В., асистент Сидоренко А.Ю., Сидоренко О.О., Маліцький А.А., Самойленко Н.Ю., Максимов Я.В., Березiй М.В., Любомирська Т.Р., Чернявський В.В.,Стрюк Ю.В., Чаунанс А.В., старший лаборант Петрова Е.Л., лаборант - Туінова Н В., Крапівная І.Л., Легка Л.В., Крамарчук Ю.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

На кафедрі терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології викладають  наступні дисципліни:
•     «Терапевтичну стоматологію»  студентам 3, 4, 5 курсу 1-го медичного факультету, спеціальність «стоматологія»;
•     «Ортопедичну стоматологію»  студентам 3, 4, 5 курсу 1-го медичного факультету, спеціальність «стоматологія»;
•     «Ортодонтію»  студентам 3, 4, 5 курсу 1-го медичного факультету, спеціальність «стоматологія»;
•     «Дитячу терапевтичну стоматологію»  студентам 4, 5 курсу 1-го медичного факультету, спеціальність «стоматологія»;
•     «Терапевтичну стоматологію», «Ортопедичну стоматологію», «Хірургічну стоматологію», «Дитячу стоматологію», «Ортодонтію» - лікарям-стоматологам інтернам та магістрам.
Студенти 3, 4 та 5 курсу 1-го медичного факультету за спеціальністю «стоматологія» навчаються за кредитно-модульною системою у відповідності до нових типових та робочих програм.
Протягом всього навчання на кафедрі студенти 3 курсу у 6 семестрі складають МЛІ "КРОК-1. Стоматологія", 5 курсу у 10 семестрі складають МЛІ "КРОК- 2. Стоматологія", лікарі-інтерни на другому році навчання складають МЛІ «КРОК-3.Стоматологія». Студенти 5 курсу складають державний іспит з терапевтичної, дитячої, хірургічної, ортопедичної стоматології після 10 семестру навчання. Лікарі-інтерни та магістри по закінченні навчання проходять державну атестацію та складають тестовий іспит за програмою «ELEX». 
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 
Протягом навчального року постійно здійснюється робота по створенню навчально-методичних матеріалів з лекційного курсу та тем практичних занять. Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі.
 
Розроблені робочі програми для студентів 3, 4 та 5 курсу за кредитно-модульною системою з терапевтичної, ортопедичної, дитячої стоматології та ортодонтії згідно з новими типовими програмами.
 
Розроблені робочі програми для лікарів-інтернів та магістрів першого та другого року навчання.
 
Розроблені методичні рекомендації для студентів і методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять. Всього підготовлено 750 методичних вказівок та рекомендацій до практичних занять.
 
Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями з терапевтичної, ортопедичної, дитячої, терапевтичної стоматології та ортодонтії. Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями з курсу за вибором для 4 та 5 курсів. Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями для лікарів-інтернів.  
 
Практичні заняття студентів 3, 4, 5 курсів та лікарів-інтернів проводяться на клінічних базах, забезпечених  сучасним обладнанням, апаратурою та матеріалами, що дозволяє опанувати сучасні методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань.
 
На кафедрі розроблено та затверджено на засіданні ЦМР ЗДМУ: 15 навчальних посібників для самостійної роботи студентів «Ортопедические этапы лечения заболеваний пародонта», «Клинические этапы изготовления различных конструкций зубных протезов», «Физиотерапевтическое лечение стоматологических  заболеваний», «Клиническое обследование стоматологического больного»,«Повышенное стирание зубов (клиника, диагностика, лечение)», «Алгоритм лечения кариеса», «Начальный кариес», «Клинические и лабораторне этапы изготовления полных съемных протезов», «Лечение пульпита и периодонтита», «Клинические и лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластинчатых протезов», «Ортодонтические аппараты", «Алгоритм лечения и профилактики кариеса и его осложнений», «Клинические и лабораторные этапы изготовления съемных протезов», «Клинические и лабораторные этапы изготовления штамповано-паяных мостовидных протезов», «Основные этапы развития временных и постоянных зубов». 
 
Затверджено МОЗ України та надруковано навчальний посібник для самостійної роботи студентів «Основи дитячої стоматології» (2011р.). Затверджено МОЗ України та надруковано навчальні посібники для самостійної роботи студентів «Ортопедические этапы лечения заболеваний пародонта», «Клинические этапы изготовления различных конструкций зубных протезов» (2012 р.) та методичні рекомендації «Сучасні методи лікування червоного плескатого лишаю СОПР» (2013р.). 
 
Кафедра бере  активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, практичних конференцій та майстер класів.
 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

 На кафедрі запланували та виконують кандидатські дисертації асистенти Чернявський В.В., Вородєєва Ю.В., Самойленко Н.Ю., Смирнова І.В., Сидоренко А.Ю.. Готується до планування кандидатської дисертації асистент Максімов Я.В.

Доцент Гавриленко М.А. виконує докторську дисертацію.

Напрямки наукової роботи кафедри:

•     Наукове обгрунтування удосконалення організації стоматологічної допомоги населенню промислового регіону.

•     Профілактика  та лікування захворювань твердих тканин зуба.

•     Комплексна терапія захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

•     Профілактика та лікування деформацій і аномалій у дорослих та дітей.

•     Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва, Полтави, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Омська, Тюмені.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять лікувально – консультативний прийом на базах: навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»; обласна стоматологічна клініка; стоматологічна клініка «Центр Металокераміки»; стоматологічний кабінет «обласного кардіологічного диспансеру»; обласна дитяча лікарня; стоматологічне відділення поліклініки Хортицького району; ООО «Клiніка Мотор Сiч»; стоматологічний кабінет «Зубна Фея»; клініка  «Тріал»; клініка «Євріка-Дент»; клініка «Евромед». 

Викладачі кафедри впроваджують у практичну діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. На базах надається висококваліфікована стоматологічна допомога. Викладачі кафедри беруть активну участь у  роботі асоціації стоматологів, асоціації імплантологів, асоціації пародонтологів Запорізької області, виступають з доповідями, стендовими доповідями. На всіх клінічних базах кафедри проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR