Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра сімейної медицини, терапії і кардіології факультету післядипломної освіти.

Кафедра розташована на базі Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» та закладів ПрАТ "Приазовкурорт".

Завідувач кафедри – КРИВЕНКО Віталій Іванович, професор, доктор медичних наук, директор Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка».
 
На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби», «загальна практика – сімейна медицина», крім того проводяться курси тематичного вдосконалення для практичних лікарів, в тому числі в дистанційній формі.
 
Контактні дані кафедри:
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83, зупинка транспорту «вул. Базарна».
Телефон: (061) 764-47-09.
Електронна пошта: lichkata.om@zsmu.zp.ua
 
Група кафедри у соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/smitik/
 
Основні навчальні посібники та наукові статті, які опубліковані співробітниками кафедри, зберігаються в електронному архіві бібліотеки університету: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/287
 
Навчально-методичні матеріали також представлені на порталі ЗДМУ: http://doc.zsmu.edu.ua/
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена в липні 2002 року і була першою кафедрою Запорізького державного медичного університету з підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти. Завідувачем кафедри обрано професора Кривенка В.І.

У 2002-2005 роках клінічною базою кафедри була Центральна клінічна районна лікарня № 4 м. Запоріжжя, з 2006 року – Запорізька басейнова лікарня, яка у 2008 р. була реорганізована в ННМЦ «Університетську клініку».

 

За час існування кафедри підготовлено більше 360 фахівців із загальної (сімейної) практики, терапії, педіатрії і неонатології, 19 лікарів-інтернів закінчили магістратуру.

 

Склад кафедри:

 

Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Кривенко В.І., д.мед.н., заслужений діяч науки і техніки України професор Дейнега В.Г.; доценти: д.мед.н. Волошина І.М., д.мед.н. Колесник М.Ю., к.мед.н. Пахомова С.П., к.мед.н. Федорова О.П., к.мед.н. Ревенько А.В., к.мед.н. Руденко О.А.,д.мед.н. Демченко А.В., к.мед.н. Качан І.С.; асистенти: к.мед.н. Непрядкіна І.В., к.мед.н. Радомська Т.Ю.; аспіранти Бородавко О.І., Соколова М.В., заочний аспірант Світлицька О.А.; клінічні ординатори: Садовська С.В., Борота Д.С. Старші лаборанти Лічката О.М., Кулик А.О., Михайловський Я.М.

 

Навчальні дисципліни:

Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з фаху «загальна практика - сімейна медицина».
Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «внутрішні хвороби».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Організаційно-методичні засади підготовки лікарів-інтернів на базах стажування (для керівників баз стажування)».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Актуальні питання первинної профілактики в професійній діяльності лікаря».

 

Методичні матеріали для лікарів інтернів за фахом "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина"  і керівників баз стажування.

 

Навчально-методична робота

Заняття з лікарями інтернами проводяться як в умовах стаціонару, так і в умовах сімейної амбулаторії і поліклініки, де вони самостійно проводять курацію хворих, ведуть прийом в поліклініці і сімейній амбулаторії.

На кафедрі для проведення практичних занять і лікувально-діагностичних заходів створені належні умови для оволодіння сучасними методами дослідження. Зокрема, за допомогою новітніх комп’ютерних систем («DiaCard», «Meditech», «Cardiolab», «CardioCom», «Neurolab», «SpiroCom», «ReoCom») лікарі-інтерни в лабораторіях кафедри та у діагностичному центрі «Здоровʼя»освоюють навички запису і клінічного трактування електрокардіограми, комп’ютерної спірографії, реоенцефалографії, електроенцефалографії, добового моніторування артеріального тиску і електрокардіограми, велоергометрії, аналізу варіабельності серцевого ритму. Ультразвукова діагностика внутрішніх органів, ехокардіографія, доплерографія проводяться на сучасному апараті «Esaote Mylab50Xvision». За допомогою сучасного ультразвукового апарату «Omnisens 7000» проводиться діагностика остеопорозу, остеопенії. Тривалий моніторинг рівня глюкози у крові (до 5-6 діб) можливий за допомогою інноваційної технології «I-Pro».

В умовах клініко-діагностичної лабораторії проводиться сучасна діагностика різних патологічних станів на новітньому обладнанні (біохімічний аналізатор-фотометр «Prestige 24і», гематологічний аналізатор «Mythic 18» та ін.). На практичних заняттях інтерни мають можливість оволодіти навичками трактування в реальній клінічній ситуації результатів рентгенографічних та ендоскопічних досліджень, експрес аналізу холестерину, глюкози крові, гліколізованого гемоглобіну за допомогою аналізатора “Accutrenal GC”, IgE, тропонінів I і Т, Д-димеру, антитіл до ДНК, фосфоліпідів, визначення інсулінорезистентності за допомогою індексу НОМА, визначення H.pіlory дихальним тестом; за допомогою водневого дихального тесту «Gastrolyzer» можлива діагностика синдрому мальабсорбції вуглеводів, синдрому надмірного бактеріального росту та інших функціональних порушень кишківника та ін.

Для забезпечення навчального процесу та самостійної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі створені методичні розробки та навчальні посібники. Зокрема, у 2011 р. вийшло друге видання навчального посібника «Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики», який користується великою популярністю серед практикуючих лікарів. Щорічно до друку готується 5-6 навчальних посібників з актуальних напрямків внутрішньої медицини та загальної практики.

Всебічному становленню лікарів-інтернів як спеціалістів сприяє їх активна участь у науково-дослідній роботі кафедри і підготовці науково-практичних та клініко-паталогоанатомічних конференцій.

На кафедрі проводиться підготовка магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Наукові напрями і здобутки

Вперше встановлено, що у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, які постійно мешкають в умовах великого промислового міста, має місце інтенсифікація окислювальних процесів, нейрогуморальний дисбаланс, церебральна дисфункція та порушення мозкової гемодинаміки, істотне порушення морфо-функціональних властивостей еритроцитів та дисфункція гепатоцитів у порівнянні з аналогічними пацієнтами з екологічно сприятливої місцевості. Обґрунтована доцільність комбінованого застосування препаратів з антиоксидантними властивостями та комбінація дозованих нормобаричних гіпоксичних тренувань зі стандартною антигіпертензивною терапією для підвищення ефективності лікування та оптимізації якості життя хворих.

Вперше встановлено, що інформованість хворих про сутність захворювання та необхідність постійного лікування має більш істотний вплив на прихильність пацієнтів до терапії, ніж стан їх якості життя.

Вперше показано, що основними шляхами корекції якості життя хворих є вплив на їх прихильність до модифікації способу життя та медикаментозного лікування та обґрунтовано доцільність призначення фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів для підвищення якості життя пацієнтів.

Обґрунтована необхідність визначення біомаркерів хронічного запального процесу та окислювальної модифікації білків для своєчасної модифікації даних показників для зменшення розвитку кардіоваскулярних порушень.

Доведено доцільність застосування тіотриазоліну у пацієнтів із коморбідним перебігом ХОЗЛ та ГХ для зменшення впливу системного запалення та оксидативного стресу. Удосконалено спосіб оцінки ефективності лікування ХОЗЛ поєднаного з ГХ, шляхом визначення параметрів варіабельності серцевого ритму, ендотелійзалежної вазодилятації плечової артерії та рівня С-реактивного протеїну.

У 2014 році заплановано науково-дослідну роботу кафедри на термін 01.2015 – 12.2019 рр. за темою “Діагностика, лікування та профілактика коморбідної патології внутрішніх органів в умовах промислового регіону”.

Під керівництвом професора Кривенка В.І. захищено 3 кандидатські дисертації, 9 магістерських робіт. У 2016 році на кафедрі аспірантами виконується 2 кандидатські дисертації. Заслужений діяч науки і техніки України професор Дейнега В.Г. за період роботи на кафедрі був науковим керівником 1 дисертаційної роботи.

За період існування кафедри опубліковано понад 400 робіт в матеріалах з’їздів, конференцій, симпозіумів, 170 статей, отримано 14 патентів, 4 авторських свідоцтва. Результати наукових досліджень впроваджено в практично-лікарську діяльність медичних установ та навчальний процес кафедр терапевтичного профілю медичних вищих навчальних закладів багатьох міст України.

Лікувально-діагностична робота

Кафедра є базовою для Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка». Завідувач кафедри, професор Кривенко В.І. та доцент Пахомова С.П. консультують хворих кардіологічного і пульмонологічного профілю у Консультативному лікувально-діагностичному центрі університету при ННМЦ, а також проводять обходи хворих у стаціонарних відділеннях клініки. Доцент Ревенько А.В. є куратором неврологічного відділення клініки, а також консультує пацієнтів з хворобою Паркінсона. Доцент Федорова О.П. є куратором терапевтичного відділення. Консультації хворих кардіологічного профілю проводить доцент Колесник М.Ю., який, крім того, є куратором кардіологічного відділення та служби ультразвукової діагностики клініки. Лікувальне навантаження асистента Непрядкіної І.В. полягає у веденні хворих терапевтичного відділення. Асистент Качан І.С. здійснює курацію пацієнтів кардіологічного відділення клініки, займається ультразвуковою діагностикою, проводить школи пацієнтів з гіпертонічною хворобою та фібриляцією передсердь. Асистент Демченко А.В. проводить курацію хворих неврологічного профілю, крім того є керівником Центру вегетативних порушень.

В умовах центрів та відділень клініки проходять обстеження та лікування пацієнти не тільки м. Запоріжжя та області, а й хворі з інших областей України. За участю кафедри у практичну медичну діяльність постійно впроваджуються новітні методи діагностики та лікування. Інші співробітники кафедри, в тому числі аспіранти та клінічні ординатори, постійно здійснюють курацію і консультацію хворих у відділеннях клініки, проводять інструментальні дослідження в діагностичному центрі Здоров’я.

За рік в середньому кафедра консультує 2500 пацієнтів. Під керівництвом кафедри щомісячно проводяться тематичні науково-практичні конференції, де обговорюються актуальні проблеми сучасної медицини, розбори цікавих клінічних випадків.

 

1
2
3

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR