Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології

Кафедра розташована на базі Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» та закладів ПрАТ "Приазовкурорт".

Завідувач кафедри – КРИВЕНКО Віталій Іванович, професор, доктор медичних наук, директор Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка».
 
На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби», «загальна практика – сімейна медицина», крім того проводяться курси тематичного вдосконалення для практичних лікарів, в тому числі в дистанційній формі.
 
Контактні дані кафедри:
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83 (Навчально-науковий медичний центр "Університетська клініка"), зупинка транспорту «вул. Базарна».
Телефон: (061) 764-47-09.
Електронна пошта: kafedrasmfpo@gmail.com.
 
Групи кафедри у соціальній мережі: https://www.facebook.com/groups/smitik та https://www.facebook.com/groups/smtkninterny (для лікарів-інтернів першого року навчання).
Основні навчальні посібники та наукові статті, які опубліковані співробітниками кафедри, зберігаються в електронному архіві бібліотеки університету: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/287
Навчально-методичні матеріали також представлені на порталі ЗДМУ: http://doc.zsmu.edu.ua/
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена в липні 2002 року і була першою кафедрою Запорізького державного медичного університету з підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти. Завідувачем кафедри обрано професора Кривенка В.І.

У 2002-2005 роках клінічною базою кафедри була Центральна клінічна районна лікарня № 4 м. Запоріжжя, з 2006 року – Запорізька басейнова лікарня, яка у 2008 р. була реорганізована в ННМЦ «Університетську клініку».

За час існування кафедри підготовлено понад 450 фахівців загальної (сімейної) практики, терапії, педіатрії і неонатології, 19 лікарів-інтернів закінчили магістратуру, 10 лікарів успішно завершили клінічну ординатуру та 6 спеціалістів - аспірантуру. Проведено 35 курсів тематичного вдосконалення

Склад кафедри:

завідувач кафедри – д.мед.н., професор Кривенко В.І., професори: д.мед.н. Колесник М.Ю, д.мед.н. Волошина І.М.; доценти: д.мед.н. Мєдвєдкова С.О., к.мед.н. Пахомова С.П., к.мед.н. Федорова О.П., к.мед.н. Ревенько А.В., к.мед.н. Руденко О.А., к.мед.н. Качан І.С. асистенти: к.мед.н. Непрядкіна І.В., Бородавко О.І., Ромалійська О.В.; аспіранти Соколова М.В., Бірюк В.В., Дронова А.О., Михайловський Я.М., аспірант вечірньої форми навчання Дудко О.В., заочний аспірант Світлицька О.А.; старший лаборант Лічката О.М.

Навчальні дисципліни:

Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з фаху «загальна практика - сімейна медицина».
Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «внутрішні хвороби».
«Основи експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності» для лікарів-інтернів за всіма спеціальностями.
«Крок - 3, ЗЛП, терапія» для лікарів-інтернів за всіма спеціальностями.
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Превентивна медицина і менеджмент реабілітації в професійній діяльності лікаря».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Імплементація FAST-протоколу в практичну діяльність лікаря первинного контакту».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Практичні аспекти медичної експертизи працездатності та реабілітації в діяльності лікарів».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження серця та судин».

Методичні матеріали для лікарів інтернів за фахом "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина"  і керівників баз стажування.

 

Навчально-методична робота

Заняття з лікарями інтернами проводяться як в умовах стаціонару, так і в умовах сімейної амбулаторії і поліклініки, де вони самостійно проводять курацію хворих, ведуть прийом в поліклініці і сімейній амбулаторії.

На кафедрі для проведення практичних занять і лікувально-діагностичних заходів створені належні умови для оволодіння сучасними методами дослідження. Зокрема, за допомогою новітніх комп’ютерних систем («DiaCard», «Meditech», «Cardiolab», «CardioCom», «Neurolab», «SpiroCom», «ReoCom») лікарі-інтерни в лабораторіях кафедри та у діагностичному центрі «Здоровʼя»освоюють навички запису і клінічного трактування електрокардіограми, комп’ютерної спірографії, реоенцефалографії, електроенцефалографії, добового моніторування артеріального тиску і електрокардіограми, велоергометрії, аналізу варіабельності серцевого ритму. Ультразвукова діагностика внутрішніх органів, ехокардіографія, доплерографія проводяться на сучасному апараті «Esaote Mylab50Xvision». За допомогою сучасного ультразвукового апарату «Omnisens 7000» проводиться діагностика остеопорозу, остеопенії. Тривалий моніторинг рівня глюкози у крові (до 5-6 діб) можливий за допомогою інноваційної технології «I-Pro».

В умовах клініко-діагностичної лабораторії проводиться сучасна діагностика різних патологічних станів на новітньому обладнанні (біохімічний аналізатор-фотометр «Prestige 24і», гематологічний аналізатор «Mythic 18» та ін.). На практичних заняттях інтерни мають можливість оволодіти навичками трактування в реальній клінічній ситуації результатів рентгенографічних та ендоскопічних досліджень, експрес аналізу холестерину, глюкози крові, гліколізованого гемоглобіну за допомогою аналізатора “Accutrenal GC”, IgE, тропонінів I і Т, Д-димеру, антитіл до ДНК, фосфоліпідів, визначення інсулінорезистентності за допомогою індексу НОМА, визначення H.pіlory дихальним тестом; за допомогою водневого дихального тесту «Gastrolyzer» можлива діагностика синдрому мальабсорбції вуглеводів, синдрому надмірного бактеріального росту та інших функціональних порушень кишківника та ін.

Для забезпечення навчального процесу та самостійної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі створені методичні розробки та навчальні посібники. Зокрема, у 2011 р. вийшло друге видання навчального посібника «Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики», який користується великою популярністю серед практикуючих лікарів. Щорічно до друку готується 5-6 навчальних посібників з актуальних напрямків внутрішньої медицини та загальної практики.

Всебічному становленню лікарів-інтернів як спеціалістів сприяє їх активна участь у науково-дослідній роботі кафедри і підготовці науково-практичних та клініко-паталогоанатомічних конференцій.

На кафедрі проводиться підготовка магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Наукові напрями і здобутки

Вперше встановлено, що ранньою ознакою ураження міокарда лівого шлуночка при гіпертонічній хворобі є порушення його деформаційних властивостей у поздовжньому напрямі, що проявляється зниженням глобального поздовжнього стрейну на 10 % при порівнянні з практично здоровими особами. Вперше визначено негативний вплив порушень метаболізму глюкози на деформацію міокарда лівого шлуночка при гіпертонічній хворобі, який полягає в зниженні глобального поздовжнього стрейнулівого шлуночка на 10 % та раннього діастолічного стрейнрейту на 16 % порівняно до хворих з нормо глікемією.

Вперше встановлено прогностичну цінність маркера міокардіального фіброзу карбоксі-термінального фрагмента проколагену I типу щодо виявлення доклінічної серцевої недостатності у чоловіків з гіпертонічною хворобою та порушеннями метаболізму глюкози. Уточнено наукові дані щодо значення цистатину С як маркера, що відображає важкість кардіальногоремоделювання та функціональний стан хворих. Вперше отримано наукові дані щодо інформативності кардіотрофіну-1 вже на ранніх стадіях ураження міокарда при поєднанні гіпертонічної хвороби із порушеннями метаболізму глюкози.

Вперше визначено, що застосування комбінації інгібітору АПФ периндоприлу та антагоніста кальцію амлодипіну у чоловіків з ГХ та порушеннями метаболізму глюкози протягом шести місяців не порушує параметри вуглеводного обміну та достовірно підвищує швидкість клубочкової фільтрації. Вперше встановлено, що комбінація периндоприлу з амлодипіном достовірно знижує кількість патологічних результатів діастолічного стрес-тесту, збільшує циркулярний компонент деформації міокарда, покращує функціональний стан пацієнтів та впливає на вираженість міокардіального фіброзу, що підтверджується достовірним зниженням карбоксі-термінального фрагмента проколагену I типу на 39 %. Вперше показано, що комбінація лозартану з амлодипіном має позитивний вплив на параметри метаболізму глюкози та здійснює корекцію гіперінсулінемії. Вперше визначено достовірне зменшення рівня маркера апоптозукардіоміоцитіваннексину V та регулятора стану позаклітинного матриксуцистатину С під впливом терапії лозартаном з амлодипіном.

Встановлено, що у пацієнтів зі склерокальцинозомаортального клапану (АК) частота та виразність зниження щільності кісткової тканини достовірно більша, ніж у осіб, які мають нормальну ехоструктуру АК. Найбільш поширеними клінічними факторами ризику формування склерокальцинозу АК є наявність метаболічного синдрому або його компонентів (поєднання ГХ та дисліпідемії, ожиріння та гіперглікемії). У пацієнтів з ГХ ступінь вираженостікальцинозу АК залежить від наявності ЦД 2 типу і має достовірний кореляційний зв'язок з показниками щільності кісткової тканини.

Вперше в клінічних умовах проведена комплексна оцінка стану кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу з використанням методики ультразвукової денситометрії по 3-м зонам та доведена доцільність обстеження кісткової тканини у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Виявлено залежність щільності кісткової тканини від тривалості захворювання та стадії компенсації. Доведено, що зменшення щільності кісткової тканини у хворих на ЦД 2 типу призводить до погіршення стану якості життя у цих пацієнтів.

Встановлено, що застосування температурно-міографічних релаксаційних тренінгів на основі біологічного зворотного зв’язку сприяє достовірному зниженню показників вегетативної дисфункції та рівней особистісної і ситуативної тривожності у хворих на гіпертонічну хворобу. За даними кореляційного аналізу, виявлений прямий вірогідний зв’язок між показниками дисфункції вегетативної нервової системи і рівнем артеріального тиску у пацієнтів.

У 2014 році заплановано науково-дослідну роботу кафедри на термін 01.2015 – 12.2019 р.р. за темою “Діагностика, лікування та профілактика коморбідної патології внутрішніх органів в умовах промислового регіону”.

Під керівництвом професора Кривенка В.І. захищено 3 кандидатські дисертації, 9 магістерських робіт. У 2018 році на кафедрі аспірантами виконується 3 кандидатські дисертації. Заслужений діяч науки і техніки України професор Дейнега В.Г. за період роботи на кафедрі був науковим керівником 1 дисертаційної роботи.

За період існування кафедри опубліковано понад 500 робіт в матеріалах з’їздів, конференцій, симпозіумів, 230 статей, отримано 19 патентів, 5 авторських свідоцтв. Результати наукових досліджень впроваджено в практично-лікарську діяльність медичних установ та навчальний процес кафедр терапевтичного профілю медичних вищих навчальних закладів багатьох міст України.

Лікувально-діагностична робота

Кафедра є базовою для Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка». Завідувач кафедри, професор Кривенко В.І. та доцент Пахомова С.П. консультують хворих кардіологічного і пульмонологічного профілю у Консультативному лікувально-діагностичному центрі університету при ННМЦ, а також проводять обходи хворих у стаціонарних відділеннях клініки. Доцент Ревенько А.В. є куратором неврологічного відділення клініки, а також консультує пацієнтів з хворобою Паркінсона. Доцент Федорова О.П. є куратором терапевтичного відділення та центру метаболічних розладів. Консультації хворих кардіологічного профілю проводить доцент Колесник М.Ю., який, крім того, є куратором кардіологічного відділення та служби ультразвукової діагностики клініки. Доцент Качан І.С. також є куратором кардіологічного відділення, проводить ехокардіоскопічні дослідження, координує проведення занять у «Школі пацієнта з гіпертонічною хворобою» та «Школі пацієнта з фібриляцією передсердь». Асистент Непрядкіна І.В. відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі, а також консультує та лікує хворих терапевтичного відділення клініки. Асистент Бородавко О.І. займається курацією в кардіологічному відділенні клініки, а також проводить денситометрію в діагностичному центрі Здоров'я. Консультує пацієнтів неврологічного і діагностичного відділень, а також проводить нейрофізіологічні дослідження асистент Ромалійська О.В.

В умовах центрів та відділень клініки проходять обстеження та лікування пацієнти не тільки запорізького регіону, а й з інших областей України. За участю кафедри у практичну медичну діяльність постійно впроваджуються новітні методи діагностики та лікування. Інші співробітники кафедри, в тому числі аспіранти та клінічні ординатори, постійно здійснюють курацію і консультації хворих у відділеннях клініки, проводять інструментальні дослідження в діагностичному відділенні.

За рік в середньому кафедра консультує 2500 пацієнтів. Під керівництвом кафедри щомісячно проводяться тематичні науково-практичні конференції, де обговорюються актуальні проблеми сучасної медицини, 2 рази на місяць відбуваються розбори цікавих клінічних випадків за участю лікарів-інтернів.

1
2
3

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR