Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра клінічної фармакології, фармації і фармакотерапії та косметології

Кафедра розташована на території установ: Запорізької обласної клінічної лікарні (вул. Оріхівське шосе, 10а, тел.: (061) 769 28-58), міської клінічної лікарні №6 (вул. Сталеварів, 34, тел.: (061) 34 25 58) і навчально-практичного центру з косметології на базі гуртожитку №3 ЗДМУ (вул. Сталеварів, 36).

 Завідувач кафедри – КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович, доктор медичних наук, професор, керівник Запорізького регіонального відділення Державного експертного Центру МОЗ України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

 

 

В 1986 році при кафедрі фармакологіі ЗДМІ (завідувач – відомий радянський і український вчений В.В. Дунаєв) був організований перший в СРСР курс клінічної фармакології. До викладацького складу курсу входили учні професора: завідувач курсом доцент В.С. Тішкін та  асистенти О.В. Крайдашенко, І.М. Білай, М.П. Красько. Протягом п’яти років накопичувався досвід викладання предмету, удосконалювалась навчально-методична база та формувалась громадська думка про доцільність викладання такого предмету в медичних ВНЗ. Після підготовчого періоду в 1991 році курс був переведений в статус кафедри клінічної фармакологіі, що стало визначною подією в медичній освіті незалежної Україні, а Запорізький медичний інститут став засновником цієї освітянської події. На кафедрі клінічної фармакології, під керівництвом В.В. Дунаєва в співпраці з кардіологами, були проведені пріоритетні наукові дослідження щодо підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом застосування засобів метаболічної корекції в комбінованій фармакотерапії осіб різного віку, за що професорів А.Д. Візіра та В.В. Дунаєва було відзначено премією АМН України.

За період існування курсу і кафедри співробітниками захищені 12 кандидатських, а також 3 докторських дисертації. З 2003 року кафедру клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології очолює учень професора В.В. Дунаєва доктор медичних наук, професор О.В. Крайдашенко О.В. На кафедрі розроблено новий напрямок в геріартричній кардіології. Вперше запропоновано ряд оригінальних субстратно-коферментних комплексів, які впливають на метаболізм, і показана їх висока ефективність в комбінованій терапії ІХС у осіб похилого та старечого віку. Вперше проведена клінічна апробація нових кардіопротекторних препаратів з метаболічнім типом дії - карнітіну хлориду, тіотриазоліну та пікамілону.

Кафедра є унікальною клініко-фармакологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю, провізорів спеціальностей «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Випускники кафедри працюють клінічними провізорами в Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Сирії, Марокко, Єгипті, Танзанії та ін.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Склад кафедри: д. м. н., професор О.В. Крайдашенко, доценти: к. мед. н. О.О. Кремзер, к. мед. н. М.П. Красько; к. мед. н. О.О. Свинтозельський, асистенти: к. мед. н. О.А. Михайлик, к.мед. н. О.М. Главацький, к.мед.н. Саржевська А.В., к.мед.н. М.О. Долінна, к.мед.н. Т.О. Самура., к.мед.н. М.О. Шальміна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

клінічна фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, клінічна косметологія, геронтологія і геріатрія, фітотерапія, дієтологія.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, а також самостійну роботу студентів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань та умінь. Згідно з навчальними планами розроблено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Презентації лекцій викладено в електронній бібліотеці.

Ведеться розробка навчально-методичних матеріалів для навчання студентів англійською мовою. В 2018 р. видано навчально-методичний посібник та практикум для англомовних студентів-іноземців 5 курсу з клінічної фармакології з грифом Вченої Ради ЗДМУ.

В 2018 р.співробітниками кафедри сумісно з кафедрою фармакогнозії видано навчальний посібник «Фітотерапія в кардіології» для студентів ВМНЗ і лікарів з грифом Вченої Ради ЗДМУ.

Співробітники кафедри є співавторами багатьох навчально-методичних видань. Зокрема, з грифом МОН і МОЗ України.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 3000 тестів.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних, педіатричного, стоматологічного, фармацевтичних і міжнародного факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з клінічної фармакології для англомовних студентів міжнародного факультету.

 В 2017-2018 р.р. на кафедрі удосконалені онлайн- курси за вибором на теми: «Використання ЛЗ-фармацевтична опіка», «Клінічна фармакологія», «Фітотерапія», «Дієтологія», «Основи геронтології і геріатрії», «Гомеопатія», а також створені онлайн-курси для самостійної роботи студентів з дисциплін: Фармакотерапія, Клінічна фармація, Клінічна косметологія, Клінічна фармакологія; «Clinical pharmacology» та «Basics of gerontology and geriatrics» для англомовних студентів.

В 2018 р. на кафедрі створені навчально-методичні комплекси (НМК) зі всіх дисциплін, що викладаються. НМК є сукупністю нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовому та в електронному видах, розроблюється для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.

НМК складається з титульної сторінки, змісту, витягів з ОКХ та ОПП, структурно-логічної схеми (міжпредметних зв'язків), робочої програми, навчальної дисципліни. Навчально-методичних матеріалів для лекцій: підручників, навчальних посібників; питань, тестів і завдань; списку основної і додаткової літератури; глосарію; методичних вказівок (рекомендацій) для студентів щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни та для виконання практичних, семінарських занять; методичних вказівок (рекомендацій) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття; методичних вказівок (рекомендацій) щодо виконання лабораторних робіт; методичних вказівок (рекомендацій) для викладачів, які керують виконанням лабораторних робіт; методичних вказівок (рекомендацій) для виконання курсової роботи (проекту) та методичних вказівок (рекомендацій) для викладачів, які керують курсовою роботою (проектом).

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі здійснено наукові дослідження у напрямі підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом використання засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії осіб похилого і старечого віку, а також вивчення показників оксидантного стресу, стану судинного ендотелію та рівня антиоксидантної системи; характеру ішемічних змін і добового профілю артеріального тиску; показників кардіогемодинаміки та вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, обґрунтування фармакотерапії виявлених порушень.

Результати НДР регулярно висвітлюються у наукових виданнях, щорічно друкуються до 30–35 навчальних та наукових робот. Зокрема, протягом 2013-2018 років співробітниками кафедри видано: базовий підручник «Фармакотерапія» (за редакцією проф. О.В. Крайдашенка) для студентів ВМНЗ з грифом МОН України, 12 навчальних посібників з грифом МОЗ України, отримано 10 патентів на винахід, щорічно 18-20 навчально-методичних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ. Кожен рік кафедра проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції з естетичної медицини та косметології, які включені до реєстру МОЗ України. Науковці кафедри беруть участь в роботі закордонних, республіканських з'їздів і конференцій.

В 2017 р. завершилось виконання НДР кафдри на тему: «Клініко - біохімічні та морфологічні аспекти діагностики та можливості фармакотерапевтичної корекції кардіоваскулярної патології у осіб різних вікових груп». Строки виконання: 2013-2017 рр.

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів НДР:

  1. Отриманні нові данні щодо нейрогуморального, імунозапального, імуно-морфологічного стану судин, кардіоміоцитів та позаклітинного матріксу міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця та хронічну серцеву недостатність різних вікових груп; клубочкового апарату і тубулоінтерстиціальної тканини нирок у хворих на гіпертонічну хворобу і хронічний гломерулонефрит.
  2. Визначено прогностичну значущість біомаркерів прозапальної активації, біомеханічного стресу, метаболічного ризику, циркулюючих периферичних прогеніторних ендотеліальних та гемопоетичних стовбурових клітин у пацієнтів коморбідною патологією
  3. Розроблено критерії виявлення груп високого ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця на різних етапах формування серцево-судинного континууму із застосуванням оцінки плазмового рівня Nt- proBNP маркерів апоптозу та матриксних протеїназ.
  4. Для підвищення ефективності базисної фармакотерапії обґрунтовано, розроблено та впроваджено в практику принципи застосування лікарських засобів з метою нормалізації виявлених порушень у пацієнтів з коморбідною патологією різних вікових груп.

Перелік результатів науково-дослідної роботи за матеріалами НДР.

За результатами виконаної НДР видано _2_ підручники, _1_ посібник МОН, МОЗ; опубліковано 36 наукових статей та 23 тези, отримано _3_ патенти України на корисну модель. З тематики НДР захищено 2 кандидатські дисертації, виконується 1 кандитатська та 1 докторська дисертації. Результати НДР впроваджені в діяльність багатопрофільного базового стаціонару обласної клінічної лікарні, кардіологічних і терапевтичних відділень міських лікарень (м. Запоріжжя), в практику роботи лікувальних установ 15 областей України.

 

В 2018 р. запланована нова НДР кафедри на тему: „Клініко – патогенетичні та морфологічні аспекти формування та стратифікації кардіоваскулярної і ренальної патології у осіб з коморбідними станами, прогнозування клінічного перебігу та можливості фармакотерапевтичної корекції”.

Мета дослідження: на підставі аналізу зваженої діагностичної та прогностичної значущості клініко-анамнестичних, фенотипічних, кардіогемодинамічних, нейрогуморальних і метаболічних факторів запропонувати найбільш оптимальний спосіб прогнозування несприятливого перебігу кардіоваскулярного ремоделювання у хворих з серцево-судинною та ренальною патологією з коморбідними станами та удосконалити методи фармакологічного втручання.

Форми впровадження: будуть створені рекомендації, щодо скринінгу, діагностики та принципів лікування хворих різних вікових груп з ІХС, АГ та ХХН, з урахуванням особливостей морфо-фукціональних уражень при коморбідних станах. Планується публікація статей, інформаційних листів, оформлення патентів, нововведень, захист дисертаційних робіт.

27-28 квітня 2017 р. кафедра була організатором ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання косметології та дерматології». Співробітники кафедри виступили з докладами стосовно питань клінічної косметології.

20-21 березня 2018 р. кафедра брала участь в проведенні Всеукраїнської студентської універсіади з клінічної фармакології на базі НМУ імені О.О. Богомольця, брали участь 10 ВМНЗ України. Всього 4 студенти, яких підготували викладачі кафедри. Дипломом переможця нагороджений 1 студент 5 курсу І медичного факультету ЗДМУ.

18-20 жовтня 2017 р. кафедра була співорганізатором V з'їзду фармакологів України, який проходив на базі ЗДМУ. Співробітники кафедри брали активну участь в організації секційних засідань, а також виступили з доповідями з питань клінічної фармакології.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з ДонНМУ ім. М.Горького, Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Тернопільським ДМУ ім. І.Я. Горбачевського, НМУ імені О.О. Богомольця, Одеським державним медичним університетом та ін.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА здійснюється на базі Запорізької обласної клінічної лікарні (госпітальне відділення, відділення трансфузіології), а також на базі 6-ої міської клінічної лікарні (терапевтичне відділення) та науково-практичного комплексу з косметології на базі гуртожитку №3. До неї відноситься: курація хворих в стаціонарі асистентами, консультації хворих завідувачем і доцентами кафедри. Співробітники кафедри організовують науково-практичні конференції і семінари в лікувально-профілактичних установах м. Запоріжжя і Запорізької області щодо проблем моніторингу за побічними діями лікарських засобів та їх профілактиці. Всього відбулося 12 зібрань з питань фармаконагляду.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR