Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра клінічної фармакології, фармації,  фармакотерапії і косметології

Кафедра розташована на території установ: Запорізької обласної клінічної лікарні (вул. Оріхівське шосе, 10а, тел.: (061) 769 28-58), міської клінічної лікарні №6 (вул. Сталеварів, 34, тел.: (061) 34 25 58) і навчально-практичного центру з косметології на базі гуртожитку №3 ЗДМУ (вул. Сталеварів, 36).

 Завідувач кафедри – КРАЙДАШЕНКО Олег Вікторович, доктор медичних наук, професор, керівник Запорізького регіонального відділення з фармаконагляду Державного експертного Центру МОЗ України.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В 1986 році при кафедрі фармакологіі ЗДМІ (завідувач – відомий радянський і український вчений В.В. Дунаєв) був організований перший в СРСР курс клінічної фармакології. До викладацького складу курсу входили учні професора: завідувач курсом доцент В.С. Тішкін та  асистенти О.В. Крайдашенко, І.М. Білай, М.П. Красько. Протягом п’яти років накопичувався досвід викладання предмету, удосконалювалась навчально-методична база та формувалась громадська думка про доцільність викладання такого предмету в медичних ВНЗ. Після підготовчого періоду в 1991 році курс був переведений в статус кафедри клінічної фармакологіі, що стало визначною подією в медичній освіті незалежної Україні, а Запорізький медичний інститут став засновником цієї освітянської події. На кафедрі клінічної фармакології, під керівництвом В.В. Дунаєва в співпраці з кардіологами, були проведені пріоритетні наукові дослідження щодо підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом застосування засобів метаболічної корекції в комбінованій фармакотерапії осіб різного віку, за що професорів А.Д. Візіра та В.В. Дунаєва було відзначено премією АМН України.

За період існування курсу і кафедри співробітниками захищені 12 кандидатських, а також 3 докторських дисертації. З 2003 року кафедру клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології очолює учень професора В.В. Дунаєва доктор медичних наук, професор О.В. Крайдашенко О.В. На кафедрі розроблено новий напрямок в геріартричній кардіології. Вперше запропоновано ряд оригінальних субстратно-коферментних комплексів, які впливають на метаболізм, і показана їх висока ефективність в комбінованій терапії ІХС у осіб похилого та старечого віку. Вперше проведена клінічна апробація нових кардіопротекторних препаратів з метаболічнім типом дії - карнітіну хлориду, тіотриазоліну та пікамілону.

Кафедра є унікальною клініко-фармакологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю, провізорів спеціальностей «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

 

Випускники кафедри працюють клінічними провізорами в Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Сирії, Марокко, Єгипті, Танзанії та ін.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Склад кафедри: д. м. н., професор О.В. Крайдашенко, доценти: доктор. мед. н. О.О. Кремзер, к. мед. н. М.П. Красько; к. мед. н. О.О. Свинтозельський, к.мед.н. Т.О. самура, асистенти: к. мед. н. О.А. Михайлик, к.мед. н. О.М. Главацький, к.мед.н. Саржевська А.В., к.мед.н. М.О. Долінна, к.мед.н. М.О. Шальміна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

клінічна фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, клінічна косметологія, геронтологія і геріатрія, фітотерапія, дієтологія.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі включає всі види навчання: лекції, практичні та семінарські заняття, а також самостійну роботу студентів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах: забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу самостійної роботи студентів; впровадження нових ефективних форм контролю знань та умінь. Згідно з навчальними планами розроблено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. Презентації лекцій викладено в електронній бібліотеці.

Ведеться розробка навчально-методичних матеріалів для навчання студентів англійською мовою. В 2019 р. видано з грифом Вченої ради ЗДМУ навчально посібник для англомовних студентів-іноземців 5 курсу з клінічної фармакології.

В 2019 р.співробітниками кафедри розроблено, удосконалено 19 електронних навчально-методичний комплексів навчальних дисциплін для студентів всіх спеціальностей. НМК є сукупністю нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовому та в електронному видах, розроблюється для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.

Співробітники кафедри є співавторами багатьох навчально-методичних видань. Зокрема, з грифом МОН і МОЗ України.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 3000 тестів.

Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних, педіатричного, стоматологічного, фармацевтичних і міжнародного факультетів, а також навчальні посібники для практичних занять з клінічної фармакології для англомовних студентів міжнародного факультету.

 В 2018-2019 р.р. на кафедрі удосконалені онлайн- курси за вибором на теми: «Використання ЛЗ-фармацевтична опіка», «Клінічна фармакологія», «Фітотерапія», «Дієтологія», «Основи геронтології і геріатрії», «Гомеопатія», а також створені онлайн-курси для самостійної роботи студентів з дисциплін: Фармакотерапія, Клінічна фармація, Клінічна косметологія, Клінічна фармакологія; «Clinical pharmacology» та «Basics of gerontology and geriatrics» для англомовних студентів.

В 2019 році на кафедрі створений online курс: Клінічна фармація. Крок-2. Для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація».

На кафедрі на базі ЗОКЛ (8-й поверх) відкрився комп'ютерний клас на 15 місць для студентів медичних і фармацевтичних факультетів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі здійснено наукові дослідження у напрямі підвищення ефективності лікування ішемічної хвороби серця шляхом використання засобів метаболічної корекції в комбінованій терапії осіб похилого і старечого віку, а також вивчення показників оксидантного стресу, стану судинного ендотелію та рівня антиоксидантної системи; характеру ішемічних змін і добового профілю артеріального тиску; показників кардіогемодинаміки та вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, обґрунтування фармакотерапії виявлених порушень.

Результати НДР регулярно висвітлюються у наукових виданнях, щорічно друкуються до 30–35 навчальних та наукових робот. Зокрема, протягом 2013-2018 років співробітниками кафедри видано: базовий підручник «Фармакотерапія» (за редакцією проф. О.В. Крайдашенка) для студентів ВМНЗ з грифом МОН України, 12 навчальних посібників з грифом МОЗ України, отримано 11 патентів на винахід, щорічно 18-20 навчально-методичних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ. Науковці кафедри беруть участь в роботі закордонних, республіканських з'їздів і конференцій.

З 2018 р. запланована і виконується нова НДР кафедри на тему: „Клініко – патогенетичні та морфологічні аспекти формування та стратифікації кардіоваскулярної і ренальної патології у осіб з коморбідними станами, прогнозування клінічного перебігу та можливості фармакотерапевтичної корекції”.

Мета дослідження: на підставі аналізу зваженої діагностичної та прогностичної значущості клініко-анамнестичних, фенотипічних, кардіогемодинамічних, нейрогуморальних і метаболічних факторів запропонувати найбільш оптимальний спосіб прогнозування несприятливого перебігу кардіоваскулярного ремоделювання у хворих з серцево-судинною та ренальною патологією з коморбідними станами та удосконалити методи фармакологічного втручання.

Форми впровадження: будуть створені рекомендації, щодо скринінгу, діагностики та принципів лікування хворих різних вікових груп з ІХС, АГ та ХХН, з урахуванням особливостей морфо-фукціональних уражень при коморбідних станах. Планується публікація статей, інформаційних листів, оформлення патентів, нововведень, захист дисертаційних робіт.

Кафедра брала активну участь во Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної медицини і фармації», травень 2019 р. Були зроблені 2 доклади і опубліковані 2 тези в матеріалах конференції.

Кафедра (ас., к.мед.н. Саржевська А.В. і 4 студенти) брала активну участь в роботі ІІІ Всеукраїнської універсіади  з клінічної фармакології, березень 2019 р., де студенти 6 курсу медичного і 5 курсу фармацевтичного факультетів стали переможцями в своїх дисциплінах.

Доцент кафедри Кремзер О.О. успішно захистив докторську дисертацію (листопад 2018 р.) на засіданні Спецради при ХНМУ, в квітні 2019 р. отримав диплом доктора медичних наук.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує зв'язки з Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Тернопільським ДМУ ім. І.Я. Горбачевського, НМУ імені О.О. Богомольця, Одеським державним медичним університетом та ін.

 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА здійснюється на базі Запорізької обласної клінічної лікарні (госпітальне відділення, відділення трансфузіології), а також на базі 6-ої міської клінічної лікарні (терапевтичне відділення) та науково-практичного комплексу з косметології на базі гуртожитку №3. До неї відноситься: курація хворих в стаціонарі асистентами, консультації хворих завідувачем і доцентами кафедри. Співробітники кафедри організовують науково-практичні конференції і семінари в лікувально-профілактичних установах м. Запоріжжя і Запорізької області щодо проблем моніторингу за побічними діями лікарських засобів та їх профілактиці. Всього відбулося 12 зібрань з питань фармаконагляду.

Кафедра продовжувала впровадження нових методів діагностики і лікування (за 2018-2019 н.р. – всього 4) в клініку за матеріалами НДР кафедри та матеріалів кандидатських і докторської дисертацій, також у практику впроваджуються функціональні методи дослідження. Щомісяця проводяться науково-практичні конференції разом з лікарями відділень та студентами, які присвячені актуальним проблемам внутрішніх хворіб, клінічної фармакології і клінічної фармації, профілактиці побічної дії лікарських засобів.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR