Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра органічної і біоорганічної хімії

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (0612) 34-85-83

Завідувач кафедри – КОВАЛЕНКО Сергій Іванович, професор, доктор фармацевтичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Першим завідувачем кафедри органічної хімії до 1935 року був доцент А.Г. Троценко, 3 1935 до 1941 р. – професор П.І. Петренко-Критченко, з 1944 до 1969 р. – к. хім. н., доцент О.Г.Троценко.

В період з 1969 до 1972 р. кафедрою завідував к. фарм. н., доцент О.К. Багрій, 1972–1975 рр. – к. фарм. н., доцент А.А. Ткаченко. З 1975 до 2012  року кафедрою керував професор Б.О. Прийменко.

У 2012 р. підрозділ очолив д. фарм. н., професор, С.І. Коваленко.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д. фарм.н., професор С.І. Коваленко, д. фарм. н., професор Б.О. Прийменко, к. фарм. н., доцент М.І. Гнатов, к. фарм. н., доцент К.І. Кандибей, к. фарм. н., доцент О.Ю. Воскобойнік, к. фарм. н., ст. викладач Л.М. Антипенко, асистент М.С. Казунін, к. фарм. н., асистент А.К. Білий, аспірант І.С. Носуленко, аспірант С.В. Холодняк, аспірант О.М. Антипенко, ст. лаборант О.С. Ушата, лаборант Ю.В. Стельмах.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для забезпечення навчального процесу та самостійної підготовки студентів на кафедрі підготовлено методичні розробки та посібники. Використовується тестовий, усний контроль підготовки студентів до занять.

З впровадженням кредитно-модульної системи створено робочі програми для студентів спеціальності «Фармація», «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика». Видано методичні рекомендації для практичних занять українською, російською та англійською мовами.

Сформовано банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує понад 2000 тестів. Лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямки наукової роботи кафедри пов'язані з спрямованим пошуком біологічно активних сполук серед похідних імідазолу, тріазолу, тетразолу, хіназоліну, пурину та їх конденсованих аналогів, створення на їх основі лікарських препаратів. Співробітниками кафедри виконується 3 НДР за темою: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості азагетероциклів», «Спрямований пошук біологічно активних сполук серед заміщених триазинохіназолінів» та «Спрямований пошук хіміотерапевтичних засобів серед 5-заміщених тетразоло[1,5-с]хіназолінів та 2-R-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолінів».

Викладачами кафедри синтезовано понад 10000 нових сполук, відкрито ряд аномальних реакцій поміж ними. Опубліковано понад 980 наукових робіт, в тому числі 27 патентів, 130 авторських свідоцтв на винахід біологічно активних речовин. Наукові роботи кафедри публікуються у високорейтингових міжнародних виданнях, серед яких European Journal of Medicinal Chemistry, Chem. Pharm. Bull., Tetrahedron, Synthetic Communications, HETEROCYCLES, Arch. Pharm. Chem. Life Sci., Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, Scientia Pharmaceutica, Pharmacia тощо.

Колективом кафедри запропоновано ряд препаратів «Ксантиверин», «Вероксанон» та «Нітрокол», які проходили доклінічні та клінічні випро­бування в НДІ і клініках України та колишнього СРСР (м. Москва).

Під керівництвом професора Б.О. Прийменка захищено 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій, професора С.І. Коваленка - 10 кандидатських дисертацій.  Кафедра активно займається підготовкою наукових кадрів, так на кафедрі навчається 4 аспіранти, магістрант, виконується 5 кандидатські та 2 докторські дисертації.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра плідно співпрацює та підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними центрами та навчальними закладами: National Cancer Institute (Bethesda, USA), Technical University of Liberec (Liberec, Czech Republic), Interdisciplinary center for Nanotoxicity, Jackson State University (Jackson, USA); Харківський національний фармацевтичний університет (м. Харків), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (м. Львів), Московська медична академія ім. І.М. Сєченова (РФ), Російський хіміко-технологічний університет імені Д.І. Менделєєва (РФ), П'ятигорська фармацевтична академія (РФ), Тюменська фармацевтична академія (РФ), Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України (м. Донецьк), Інститут фармакології та токсикології АМН України (м. Київ), Український хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ), Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ), Кримський держаний медичний університет ім. Георгієвського (м. Сімферополь), ТОВ «НВП Укроргсинтез» (м. Київ), Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (м. Вінниця), «ДУ науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків), Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара (м. Дніпропетровськ).

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR