Університет сьогодні

Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра інфекційних хвороб розташована на території КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради.

м. Запоріжжя. бул. Гвардійський, 142

Тел.: (093) 539-47-44

Завідувач кафедри – РЯБОКОНЬ Олена Вячеславівна, професор, доктор медичних наук. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру відкрито в 1967 р. Першим завідувачем кафедри був доцент Ростапшов Митрофан Федорович (1924–1978), який в 1971 р. захистив докторську дисертацію і затверджений у званні професора.

За період 1978–1983 рр. виконував обов’язки завідувача доцент Р.С. Лисенко.

З 1983 по 1989 рр. кафедру очолював професор І.М. Гнутов (1931–1999). Під його керівництвом науковим напрямком роботи кафедри було вивчення іерсиніозів та хламідійних інфекцій.

З 1988 по 2005 рр. кафедрою керував доцент Р.С. Лисенко. В цей час основним напрямком наукової діяльності кафедри було вивчення клініко-патогенетичних особливостей вірусних гепатитів.

З 2005 р. кафедру очолює д. мед. н., професор О.В. Рябоконь, яка у 2006 році захистила докторську дисертацію.

Під керівництвом д. мед. н., професора О.В. Рябоконь захищено 4 кандидатські дисертації і 9 магістерських робіт, підготовлені 2 клінічних ординатори.

За час існування кафедри захищено докторську та 10 кандидатських дисертацій.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. мед.н., професор О.В. Рябоконь, доценти: В.Г. Савельєв, Т.Є. Оніщенко, Д.П. Іпатова, О.О. Фурик, Д.А. Задирака; асистенти: к. мед. н. А.Г. Глактіонов, А.Б. Хелемендик, К.В. Калашник, С.О. Білокобила, Н.В. Оніщенко; аспіранти: Оніщенко Н.В., С.О. Білокобила; клінічний ординатор: О.В. Лядська; старший лаборант Г.В. Ялова; лаборант А.О. Погоскіна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни "Інфекційні хвороби", «Імунопрофілактика», «Особливо-небезпечні інфекції», «КРОК-3: невідкладні стани» для інтернів суміжних спеціальностей.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок 2», що нараховує понад  2000 тестів.

Згідно з з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

Видано посібник для студентів медичних ВНЗ, лікарів, провізорів «Клінічна фармакологія проти інфекційних лікарських засобів» (2010), МОН України; навчальний посібник з інфекційних хвороб для студентів стоматологів (2011); методичні рекомендації з написання історії хвороби з інфекційних захворювань для студентів V курсу медичного факультету (2011); навчальний посібник з інфекційних хвороб для самостійної підготовки студентів 5 курсу (2012); навчальний посібник “Гельмінтози” для англомовних студентів медичного факультету (2013); навчальний посібник для іноземних студентів 5 курсу «Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний» (2013); навчальний посібник “Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі” для англомовних студентів 5 курсу медичного факультету (2014); методичні рекомендації «Організація роботи інтернів-інфекціоністів на базах стажування та кафедрі інфекційних хвороб» (2014); навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів « Особоопасные инфекции» (2014), навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів «ВИЧ-инфекция.Оппортунистические инфекции»(2014), навчальний посібник “Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. Опортуністичні інфекції та інвазії” для англомовних студентів 5 курсу медичного факультету (2014); навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів «Синдром длительной лихорадки неясного генеза. Малярия. Сепсис» (2015). «Particularly dangerous infections: cholera, plague, contagious.» Навчальний посібник для англомовних студентів 5, 6 курсу медичного факультету (2016); «HIV-infection. Opportunistic infections». Навчальний посібник для англомовних студентів 5, 6 курсу медичного факультету (2016); «Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний», видання 2 доповнене та перероблене. Навчальний посібник для іноземних студентів 5 курсу медичного факультету (2016); «Методичні рекомендації для написання історії хвороби з інфекційних захворювань для студентів V курсу медичного факультету», видання друге, перероблене та доповнене (2016); «Vector-borne infectious diseases”. Навчальний посібник для іноземних студентів 5, 6 курсу медичного факультету (2016); «Дифференциальная диагностика хронического диарейного синдрома». Навчальний посібник для іноземних студентів 5, 6 курсу медичного факультету та лікарів-інтернів (2016); навчальний посібник для студентів 5 курсу медичного факультету «Особливості проведення протиепідемічних заходів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час за умов занесення карантинних інфекцій. Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна розвідка» (2016).«Менингеальный синдром в клинике инфекционных болезней»: учебное пособие для иностранных студентов 5, 6 курса медицинских факультетов, врачей интернов всех специальностей (2016), «Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб» : Навчальний посібник для інтернів-інфекціоністів та інтернів суміжних спеціальностей (2017), «Діагностика особливо-небезпечних інфекцій» : Навчальний посібник для студентів 5, 6 курсів І, ІІ медичних факультетів, лікарів-інтернів всіх спеціальностей (2017), «Протозойні інвазії. Цестодози. Трематодози. Нематодози» : Навчальний посібник для студентів 5,6 курсів І, ІІ медичних факультетів, інтернів всіх спеціальностей (2017), «ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії» :  навчальний посібник для студентів 5, 6 курсів І, ІІ медичних факультетів, лікарів акушер-гінекологів, інфекціоністів, інтернів всіх спеціальностей (2017), Manual „Іnfection diseases with air-drop mechanism of transmission” for practical training and independent work Of students for the 5th year of the Medical Faculty On Infectious Diseases to the module (2017). Імунопрофілактика інфекційних хвороб Навчальний посібник для лікарів інтернів зі спеціальності «Інфекційні хвороби» та суміжних спеціальностей (2018), Guidelines for writing of case report on infectious diseases and independent work For the students of the V course of medical faculty (2018), HELMINTHIASIS Manual for English-speaking students of medical universities IV level of accreditation(Edition is second, processed and complemented) 2018, INFECTION DISEASES OF WOUND INFECTION AND MULTIPLE MECHANISM TRANSMISSION (Manual for practical training and independent work Of students for the 5th year of the Medical Faculty On Infectious Diseases to the module № 5) 2018, Диференціальний діагноз екзантем в клініці інфекційних хвороб (черевний тиф, менінгококцемія, висипний тиф, псевдотуберкульоз, хвороба Брилля). Інфекційно- токсичний шок при менінгококцемії (2018), Діагностика захворювань, які протікають з тривалою лихоманкою: бруцельоз, малярія, сепсис (2019), Диффенциальная диагностика острого диарейного синдрома в клинике инфекционных болезней (2019), Особливості проведення протиепідемічних заходів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час за умов заненесення карантинних інфекцій. Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна розвідка (2019).

Завідувач кафедри є співавтором 3 підручників: «Інфекційні хвороби» (за ред. О.А. Голубовської) 2012; «Епідеміологія» (за ред. професора Колеснікової І.П.) 2012; «Инфекционные болезни» (под ред. О.А. Голубовской) 2014. 1 навчального посібника з грифом МОН «Протиінфекційні лікарські засоби: навчальний посібник» 2015; співавтором «Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицине» під редакцією проф. Федотова В.П.; співавтором «Атлас інфекційних хвороб» (за ред. М.А. Андрейчина) 2017: доц. Оніщенко Т.Є. є співавтором підручника для студентів старших курсів медичних університетів ІІІ-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ «Інфекційні хвороби» За редакцією проф. В. П. Малого, академіка НАМН, д.м.н., проф. М.А. Андрейчина (2018).

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Через МОЗ України видано методичні рекомендації «Нове в діагностиці та лікуванні хронічного гепатиту С» (2005), видано монографію «Вірусні гепатит і рак печінки» (2010).

За останні роки отримано 7 патентів на корисну модель, 3 нововведення, опубліковано понад 300 статей.

У 2010 р. співробітники кафедри провели науково-практичну конференцію та Пленум Асоціації інфекціоністів України (Запоріжжя).

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Науково-дослідним інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (Київ), опорними кафедрами з інфекційних хвороб та кафедрами епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця, а також з усіма кафедрами інфекційних хвороб ВНЗ України.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

З метою поліпшення організації та якості спільної роботи ЗДМУ та КУ « ОІКЛ ЗОР» у сфері лікувально-діагностичної діяльності, підготовки фахівців, підвищення ефективності науково-дослідної роботи та  впровадження її результатів у практику  роботи КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» з метою подальшого підвищення рівня надання кваліфікаційної допомоги населенню  Запорізької області кафедра інфекційних хвороб здійснює курацію відділень:

- приймальне відділення;
- відділення реанімації і інтенсивної терапії;
- відділення №1
- відділення №2 ;
- відділення №3
- відділення №5.
- д.мед.н. професор Рябоконь О.В. – – куратор і консультант відділення №2. За необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні чи іншому лікувальному закладі, Університетській клініці;

- доцент, к.мед.н. Савельєв В.Г. — консультативна робота у відділенні №2. за необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні;

- к.мед.н., доцент Оніщенко Т.Є. – консультативна робота в відділенні реанімації та інтенсивної терапії, за необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні;

- к.мед.н., доцент Іпатова Д.П. – консультант  Перинатального центру;

- к.мед.н, доцент Фурик О.О. – консультативна робота у відділенні №2, за необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні;

- к.мед.н, доцент Задирака Д.А. – лікувально-консультативна робота у відділенні №1, за необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні чи іншому лікувальному закладі.

- к.мед.н. асистент Глактіонов А.Г. –консультант відділення №5, та навантаження в обсязі 0,25 ставки лікаря-інфекціоніста відділення № 5;

- асистент Хелемендик А.Б.- навантаження в обсязі 0,5 ставки лікаря-інфекціоніста відділення №2.

- асистент Калашник К.В. – навантаження в обсязі 0,5 ставки лікаря-інфекціоніста відділення №3 (за необхідності відділення №1).

- асистент Білокобила С.О. – лікувальна робота на базі поліклінічного відділення «Мотор Січ».

Завідувач кафедри щотижня проводить консультативний прийом на базі поліклінічного відділення Університетської клініці.

З березня 2020 року завідувач кафедри є членом обласного штабу протидії поширенню COVID-19, веде активну роз'яснювальну роботу у ЗМІ щодо коронавірусної інфекції, записала ряд відеолекцій, присвячених COVID-19, консультує найважчих хворих коронавірусом.  

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar