Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра інфекційних хвороб розташована на території КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради.

м. Запоріжжя. бул. Гвардійський, 142

Тел.: (093) 539-47-44

Завідувач кафедри – РЯБОКОНЬ Олена Вячеславівна, професор, доктор медичних наук. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру відкрито в 1967 р. Першим завідувачем кафедри був доцент Ростапшов Митрофан Федорович (1924–1978), який в 1971 р. захистив докторську дисертацію і затверджений у званні професора.

За період 1978–1983 рр. виконував обов’язки завідувача доцент Р.С. Лисенко.

З 1983 по 1989 рр. кафедру очолював професор І.М. Гнутов (1931–1999). Під його керівництвом науковим напрямком роботи кафедри було вивчення іерсиніозів та хламідійних інфекцій.

З 1988 по 2005 рр. кафедрою керував доцент Р.С. Лисенко. В цей час основним напрямком наукової діяльності кафедри було вивчення клініко-патогенетичних особливостей вірусних гепатитів.

З 2005 р. кафедру очолює д. мед. н., професор О.В. Рябоконь, яка у 2006 році захистила докторську дисертацію.

Під керівництвом д. мед. н., професора О.В. Рябоконь захищено 4 кандидатські дисертації і 8 магістерських робіт, виконується згідно з планом 1 магістерська робота, підготовлені 2 клінічних ординатори.

За час існування кафедри захищено докторську та 10 кандидатських дисертацій.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д. мед. н., професор О.В. Рябоконь, доценти: Н.С. Ушеніна, В.Г.Савельєв, Т.Є. Онищенко, Д.П. Іпатова, к. мед. н. О.О. Фурик; асистенти: к. мед. н. Б.Г. Тютюнщиков, к. мед. н. А.Г. Глактіонов, к.мед.н.  Д.А. Задирака, К.В. Калашник;  аспірант Онищенко Н.В.; клінічні ординатори: О.В. Лядська, К.В. Калашник; лаборант А.О. Погоскіна.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Інтернатура, аспірантура, магістратура, клінічна ординатура – за спеціальністю "Інфекційні хвороби".

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок 2», що нараховує понад  2000 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

Видано посібник для студентів медичних ВНЗ, лікарів, провізорів «Клінічна фармакологія проти інфекційних лікарських засобів» (2010), МОН України; навчальний посібник з інфекційних хвороб для студентів стоматологів (2011); методичні рекомендації з написання історії хвороби з інфекційних захворювань для студентів V курсу медичного факультету (2011); навчальний посібник з інфекційних хвороб для самостійної підготовки студентів 5 курсу (2012); навчальний посібник “Гельмінтози” для англомовних студентів медичного факультету (2013); навчальний посібник для іноземних студентів 5 курсу «Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний» (2013); навчальний посібник “Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі” для англомовних студентів 5 курсу медичного факультету (2014); методичні рекомендації «Організація роботи інтернів-інфекціоністів на базах стажування та кафедрі інфекційних хвороб» (2014); навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів « Особоопасные инфекции» (2014), навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів «ВИЧ-инфекция.Оппортунистические инфекции»(2014), навчальний посібник “Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. Опортуністичні інфекції та інвазії” для англомовних студентів 5 курсу медичного факультету (2014); навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів «Синдром длительной лихорадки неясного генеза. Малярия. Сепсис» (2015). «Particularly dangerous infections: cholera, plague, contagious.» Навчальний посібник для англомовних студентів 5, 6 курсу медичного факультету (2016); «HIV-infection. Opportunistic infections». Навчальний посібник для англомовних студентів 5, 6 курсу медичного факультету (2016); «Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний», видання 2 доповнене та перероблене. Навчальний посібник для іноземних студентів 5 курсу медичного факультету (2016); «Методичні рекомендації для написання історії хвороби з інфекційних захворювань для студентів V курсу медичного факультету», видання друге, перероблене та доповнене (2016); «Vector-borne infectious diseases”. Навчальний посібник для іноземних студентів 5, 6 курсу медичного факультету (2016); «Дифференциальная диагностика хронического диарейного синдрома». Навчальний посібник для іноземних студентів 5, 6 курсу медичного факультету та лікарів-інтернів (2016); навчальний посібник для студентів 5 курсу медичного факультету «Особливості проведення протиепідемічних заходів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час за умов занесення карантинних інфекцій. Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна розвідка» (2016).«Менингеальный синдром в клинике инфекционных болезней»: учебное пособие для иностранных студентов 5, 6 курса медицинских факультетов, врачей интернов всех специальностей (2016), «Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб» : Навчальний посібник для інтернів-інфекціоністів та інтернів суміжних спеціальностей (2017), «Діагностика особливо-небезпечних інфекцій» : Навчальний посібник для студентів 5, 6 курсів І, ІІ медичних факультетів, лікарів-інтернів всіх спеціальностей (2017), «Протозойні інвазії. Цестодози. Трематодози. Нематодози» : Навчальний посібник для студентів 5,6 курсів І, ІІ медичних факультетів, інтернів всіх спеціальностей (2017), «ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії» :  навчальний посібник для студентів 5, 6 курсів І, ІІ медичних факультетів, лікарів акушер-гінекологів, інфекціоністів, інтернів всіх спеціальностей (2017), Manual „Іnfection diseases with air-drop mechanism of transmission” for practical training and independent work Of students for the 5th year of the Medical Faculty On Infectious Diseases to the module (2017).

 

Завідувач кафедри є співавтором 3 підручників: «Інфекційні хвороби» (за ред. О.А. Голубовської) 2012; «Епідеміологія» (за ред. професора Колеснікової І.П.) 2012; «Инфекционные болезни» (под ред. О.А. Голубовской) 2014. 1 навчального посібника з грифом МОН «Протиінфекційні лікарські засоби: навчальний посібник» 2015; співавтором «Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицине» під редакцією проф. Федотова В.П.; співавтором «Атлас інфекційних хвороб» (за ред. М.А. Андрейчина) 2017.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Через МОЗ України видано методичні рекомендації «Нове в діагностиці та лікуванні хронічного гепатиту С» (2005), видано монографію «Вірусні гепатит і рак печінки» (2010).

За останні роки отримано 7 патентів на корисну модель, 3 нововведення, опубліковано понад 275 статей.

У 2010 р. співробітники кафедри провели науково-практичну конференцію та Пленум Асоціації інфекціоністів України (Запоріжжя).

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Науково-дослідним інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (Київ), опорними кафедрами з інфекційних хвороб та кафедрами епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця, а також з усіма кафедрами інфекційних хвороб ВНЗ України.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

З метою поліпшення організації та якості спільної роботи ЗДМУ та КУ « ОІКЛ ЗОР» у сфері лікувально-діагностичної діяльності, підготовки фахівців, підвищення ефективності науково-дослідної роботи та  впровадження її результатів у практику  роботи КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» з метою подальшого підвищення рівня надання кваліфікаційної допомоги населенню  Запорізької області кафедра інфекційних хвороб здійснює курацію відділень:

- приймальне відділення;
- відділення реанімації і інтенсивної терапії;
- відділення №1
- відділення №2 ;
- відділення №3
- відділення №5.
- д.мед.н. професор Рябоконь О.В. – куратор і консультант відділення №2. За необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні;
- доцент, к.мед.н. Ушеніна Н.С. —куратор у відділенні №5;.
- доцент, к.мед.н. Савельєв В.Г. — консультативна робота у приймальному відділенні лікарні;
- к.мед.н., доцент Оніщенко Т.Є. – консультативна робота в відділенні реанімації та інтенсивної терапії.
- к.мед.н., доцент Іпатова Д.П. –навантаження в обсязі 0,5 ставки лікаря-інфекціоніста завідувач відділення № 3, за необхідністю консультативна робота в будь якому відділенні лікарні;
- к.мед.н, доцент Фурик О.О. – консультативна робота у відділенні №2.
- к.мед.н., асистент Тютюнщиков Б.Г. – куратор і консультант відділення № 5 та навантаження в обсязі 0,25 ставки лікаря-інфекціоніста відділення №5;
- к.мед.н. асистент Глактіонов А.Г. – куратор і консультант відділення №, та навантаження в обсязі 0,25 ставки лікаря-інфекціоніста відділення № 5;
- асистент Задирака Д.А. – навантаження в обсязі 0,5 ставки лікаря-інфекціоніста відділення №1.
- ассистент Калашник К.В. – навантаження в обсязі 0,25 ставки лікаря-інфекціоніста відділення №3.
 
Викладачі кафедри здійснюють як планові консультативні виїзди в область, так і чергування по лінії санавіації.
Завідувач кафедри щотижнево проводить консультативний прийом на базі поліклінічного відділення Університетської клініки.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR