Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології розташована на території студентського містечка ЗДМУ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 31 (2-й навчальний корпус, третій поверх), тел. +38 (061) 236-09-94.

Завідувач кафедри д.мед.н., професор Камишний Олександр Михайлович.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології заснована в 1965 р. на базі курсу мікробіології. Першим завідувачем кафедри був доцент Б.Є. Афанасьєв. Основним напрямком наукової роботи кафедри в ті роки було вивчення збудників ГРВІ та захворюваності на грип на промислових підприємствах Запоріжжя, наукові дослідження з проблеми дизентерії.

В 1986 р. завідувачем кафедри було призначено професора В.І. Сєдова. Дослідження співробітників кафедри в ті часи були спрямовані на вивчення внутрішньо лікарняної інфекції. Головний об'єкт дослідження – ентерококи. У 1986 р. В.І. Сєдов отримав звання винахідника СРСР. Під керівництвом професора В.І. Сєдова підготовлено 3 дисертації на здобуття ступеня кандидата наук.

З 2006 по 2010 рік кафедру очолювала д.мед.н., доцент Т.М. Сіліна, автор 135 науково-методичних робіт, 6 раціоналізаторських пропозицій та 2 патентів. Колектив кафедри брав участь в наукових конференціях, з’їздах, в тому числі і міжнародних. На кафедрі було підготовано понад  70 публікацій.

З вересня 2010 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н., професора Камишного О.М.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі працюють: зав. кафедри, д.мед.н., професор Камишний О.М., к.мед.н., доцент Количева Н.Л., к.мед.н., доцент Поліщук Н.М., к.мед.н., старший викладач Ліснича А.М., к.біол.н., старший викладач Єрьоміна А.К., к. біол.н., старший викладач Войтович О.В., к.мед.н., старший викладач Жеребятьєв О.С., к.біол.н, старший викладач Топол І.О., асистент Букіна Ю.В., асистент Деген А.С., старші лаборанти Ткачова О.Л., Віноградова А., лаборант Коваль А.М., технічний працівник Бусигіна С.В.

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

На кафедрі викладається дисципліна «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», що включає вивчення таких розділів як «Загальна та спеціальна мікробіологія», «Загальна та спеціальна вірусологія», «Основи інфектології» та «Основи вчення про імунітет» для наступних спеціальностей:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальної дисципліни, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Викладачами кафедри активно використовуються сучасні інноваційні технології навчання під час проведення лекційних і практичних занять, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальний супровід занять у вигляді відеофільмів, відеороликів, мультимедійних презентацій та іншого інтерактивного матеріалу. Використання сучасних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння логічно мислити, обґрунтовувати відповіді, працювати у колективі, активізує студентів до творчого та системного підходу у вирішенні навчальних, наукових і практичних завдань.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

З 2008 року по 2011 рік на кафедрі виконувалась планова наукова робота на тему: «Мікробіоценоз верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини в нормі та при патології в асоціації з місцевим і системним імунітетом» (№ 0108U005113). Було опубліковано понад 50 статей за темою науково-дослідної роботи, отримано 1 патент на винахід.

У 2012 році була запланована нова кафедральна наукова робота на тему: «Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку експериментальної патології» (№ 0112U005642). Запланована 1 кандидатська дисертація – асистент Букіна Ю.В.

За 2017-2018 навчальний рік було опубліковано 21 статтю у журналах, що входять до наукометричних бах даних, у т.р. до Web of Science, Scopus, та 6 тез. Співробітники кафедри брали активну участь у закордонних конференціях Німеччини, США, Казахстану.

У період з 2011 р. по 2018 р. на кафедрі під керівництвом д.мед.н., професора Камишного О.М. було захищено 5 кандидатські дисертації та виконуються ще 3 кандидатські дисертації.

Методично організована та впроваджена в навчальну та наукову практику робота мікробіологічної лабораторії кафедри, складається із наступних підрозділів:

Відділ мікробіологічних досліджень забезпечує проведення бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу, вивчення протимікробної активності синтезованих хімічних речовин з використанням штамів мікроорганізмів E.coli, S.aureus, C.albicans, P.aeruginosa, проведення внутрішнього контролю якості мікробіологічних досліджень. Відділ оснащено стандартними контрольними матеріалами промислового виробництва (стандартні титри для контролю вимірювання рН, стандартні калібровочні розчини визначення оптичної щільності бактеріальної суспензії в одиницях мутності по МакФарленду), музейними культурами мікроорганізмів для контролю якості поживних середовищ.

Відділ молекулярно-генетичних досліджень забезпечує діагностичні дослідження по виявленню ДНК/РНК мікроорганізмів, проведення фундаментальних досліджень виявлення кількісного рівня мРНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів (SNP) з розвитком мультифакторіальних хвороб людини із застосуванням методу ПЛР у реальному часі. Відділи укомплектовані необхідним сучасним обладнанням для проведення досліджень.

За період з листопада 2017 р. по жовтень 2018 р. в мікробіологічній лабораторії проведено вивчення протимікробної активності 230 новосинтезованих хімічних сполук з використанням еталонних тест-штамів мікроорганізмів E. coli, S. aureus, C. albicans, P. aeruginosa, а також 2-х хімічних речовин – до клінічних штаммів E. coli, S. aureus, C.albicans, P. aeruginosa (2960 досліджень).

Постійно проводяться консультації співпрацівникам університету, які виконують кандидатські або докторські дисертації по методикам дослідження протимікробної активності новосинтезованих хімічних речовин та інтерпретації отриманих результатів.

Співпраця з іншими установами:

В рамках наукової роботи кафедра активно співпрацює з бактеріологічною лабораторією ЗОДКЛ, алергологічним відділенням дитячої лікарні №5 м. Запоріжжя, кафедрами фармацевтичного факультету ЗДМУ.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR