Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології розташована на території студентського містечка ЗДМУ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 31 (2-й навчальний корпус, третій поверх), тел. +38 (061) 236-09-94.

Завідувач кафедри д.мед.н., професор Камишний Олександр Михайлович.

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології заснована в 1965 р. на базі курсу мікробіології. Першим завідувачем кафедри був доцент Б.Є. Афанасьєв. Основним напрямком наукової роботи кафедри в ті роки було вивчення збудників ГРВІ та захворюваності на грип на промислових підприємствах Запоріжжя, наукові дослідження з проблеми дизентерії.

В 1986 р. завідувачем кафедри було призначено професора В.І. Сєдова. Дослідження співробітників кафедри в ті часи були спрямовані на вивчення внутрішньо лікарняної інфекції. Головний об'єкт дослідження – ентерококи. У 1986 р. В.І. Сєдов отримав звання винахідника СРСР. Під керівництвом професора В.І. Сєдова підготовлено 3 дисертації на здобуття ступеня кандидата наук.

З 2006 по 2010 рік кафедру очолювала д.мед.н., доцент Т.М. Сіліна, автор 135 науково-методичних робіт, 6 раціоналізаторських пропозицій та 2 патентів. Колектив кафедри брав участь в наукових конференціях, з’їздах, в тому числі і міжнародних. На кафедрі було підготоване більш ніж 70 публікацій.

З вересня 2010 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н., професора Камишного О.М.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі працюють: зав. кафедри, д.мед.н., професор Камишний О.М., к.мед.н., доцент Количева Н.Л., к.мед.н., старший викладач Ліснича А.М., к.біол.н., старший викладач Єрьоміна А.К., к.мед.н., старший викладач Поліщук Н.М., к. біол.н., асистент Войтович О.В., к.мед.н., асистент Жеребятьєв О.С., к.біол.н, асистент Топол І.О., асистент Букіна Ю.В., старші лаборанти Коновалова О.О., Ткачова О.Л., лаборант Коваль А.М., технічний працівник Бусигіна С.В.

 

 

На фото (зліва направо): к.мед.н., ст. викладач Поліщук Н.М., к.мед.н., доцент Количева Н.Л., асистент Деген А.С., к. біол.н., асистент Войтович О.В., завідувач кафедри д.мед.н., доцент Камишний О.М., к.мед.н., асистент Жеребятьєв О.С., старший лаборант Коновалова О.О., старший лаборант Санько А.В., к.біол.н., асистент Топол І.О., технічний працівник Бусигіна С.В., к.біол.н., ст. викладач Єрьоміна А.К., к.мед.н., ст. викладач Ліснича А.М.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

На кафедрі викладається дисципліна «Мікробіологія, вірусологія, імунологія», що включає вивчення таких розділів як «Загальна та спеціальна мікробіологія», «Загальна та спеціальна вірусологія», «Основи інфектології» та «Основи вчення про імунітет» для наступних спеціальностей:

·                     вітчизняні, іноземні російськомовні студенти 2, 3 курсу І медичного та міжнародного факультетів за спеціальністю «Лікувальна справа»;

·                     вітчизняні студенти 2, 3 курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю «Педіатрія»;

·                     англомовні студенти 2, 3 курсу ІІ міжнародного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа»;

·                     вітчизняні студенти 2 курсу ІІІ медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія»;

«Мікробіологія з основами імунології» для наступних спеціальностей:

·                    вітчизняні студенти фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»;

«Мікробіологія вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою» та «Клінічна мікробіологія» для наступних спеціальностей:

·                     студенти 2, 3, 4 курсів ІІ медичного факультету за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні новітніх інноваційних технологій в систему контролю знань-умінь. Для поточного контролю знань та підготовки студентів до здачі ліцензійного іспиту «Крок-1» створений і постійно оновлюється банк тестових завдань, що нараховує у даний час більше 1500 тестів.

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації до практичних занять для вітчизняних й іноземних студентів І, ІІ медичних і ІІ міжнародного факультетів, а також протоколи і навчально-методичні посібники для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології.

За 2015-2016 рік було опубліковано 13 навчально-методичний підручників для вітчизняних та іноземних студентів, які активно впроваджуються на практичних заняттях і для самостійної підготовки студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

З 2008 року по 2011 рік на кафедрі виконувалась планова наукова робота на тему: «Мікробіоценоз верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини в нормі та при патології в асоціації з місцевим і системним імунітетом» (№ 0108U005113). Було опубліковано понад 50 статей за темою науково-дослідної роботи, отримано 1 патент на винахід.

У 2012 році була запланована нова кафедральна наукова робота на тему: «Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку експериментальної патології» (№ 0112U005642).

За 2015-2016 рік було опубліковано 19 статей, серед них в виданнях Scopus - 3, і 12 тез з теми кафедральної науково-дослідної роботи. Співробітники кафедри приймали активну участь у закордонних конференціях Німеччини, США, Казахстану.

У період з 2011 р. по 2016 р. на кафедрі під керівництвом д.мед.н., професора Камишного О.М. було захищено 4 кандидатські дисертації та виконуються ще 4 кандидатські дисертації.

Методично організована та впроваджена в навчальну та наукову практику робота мікробіологічної лабораторії кафедри, складається із наступних підрозділів:

·                     відділу мікробіологічних досліджень;

·                     відділу молекулярно-генетичних досліджень.

Відділ мікробіологічних досліджень забезпечує проведення бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу, вивчення протимікробної активності синтезованих хімічних речовин з використанням штамів мікроорганізмів E.coli, S.aureus, C.albicans, P.aeruginosa, проведення внутрішнього контролю якості мікробіологічних досліджень. Відділ оснащено стандартними контрольними матеріалами промислового виробництва (стандартні титри для контролю вимірювання рН, стандартні калібровочні розчини визначення оптичної щільності бактеріальної суспензії в одиницях мутності по МакФарленду), музейними культурами мікроорганізмів для контролю якості поживних середовищ.

Відділ молекулярно-генетичних досліджень забезпечує діагностичні дослідження по виявленню ДНК/РНК мікроорганізмів, проведення фундаментальних досліджень виявлення кількісного рівня мРНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів (SNP) з розвитком мультифакторіальних хвороб людини із застосуванням методу ПЛР у реальному часі. Відділиукомплектовані необхідним сучасним обладнанням для проведення досліджень.

За період з листопада 2015 р. по червень 2016 р. в мікробіологічній лабораторії проведено вивчення протимікробної активності 403 новосинтезованих хімічних речовин з використанням еталонних тест-штамів мікроорганізмів E. coli, S. aureus, C. albicans, P. aeruginosa, а також 2-х хімічних речовин – до клінічних штаммів E. coli, S. aureus, C.albicans, P. aeruginosa (1624 дослідження).

Постійно проводяться консультації співпрацівникам університету, які виконують кандидатські або докторські дисертації по методикам дослідження протимікробної активності новосинтезованих хімічних речовин та інтерпретації отриманих результатів.

Співпраця з іншими установами:

В рамках наукової роботи кафедра активно співпрацює з бактеріологічною лабораторією ЗОДКЛ, алергологічним відділенням дитячої лікарні №5 м. Запоріжжя, кафедрами фармацевтичного факультету ЗДМУ.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR