Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра госпітальної педіатрії 

Кафедра розташовується на території КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР (пр. Соборний, 70, тел.: 222-21-37). Проїзд будь-яким видом міського транспорту до зупинки «Майдан Волі» або «Майдан університетський».  

Завідувач кафедри –  ЛЕЖЕНКО Геннадій Олександрович, професор, доктор медичних наук.

Тел. (061) 222-21-37

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована у 1984 році. Першим завідувачем кафедри був професор Т.К. Набухотний, у 1992 році кафедрою завідував професор В.Е.Маркевич, а потім, у тому ж році, кафедру очолив професор Ю.П. Ткаченко (1948–2003рр..). З 2003 р. кафедрою завідує професор Г.О. Леженко.

На кафедрі вивчалися: нейроендокринний та імунний статус новонароджених, тимомегалія у дітей раньього віку, вроджений токсоплазмоз і вроджена цитомегалія у дітей раннього віку, оптимізація лікування судинних ускладнень цукрового діабету у дітей; діагностика, прогнозування та терапія серцево-судинних порушень у дітей з хронічною бронхолегеневою патологією, уроджені вади серця, діагностика, прогнозування та профілактика атопічних захворювань у дітей.

У 2010 році кафедру було об’єднано з курсом дитячих інфекційних хвороб і реорганізовано у кафедру госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб. У 2014 році у зв’язку з потребами навчального процесу кафедру госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб було реорганізовано у кафедру госпітальної педіатрії. За цей період обладнано нові навчальні кімнати, створено кабінет функціональної діагностики.

Сьогодні кафедра госпітальної педіатрії є базовою кафедрою ЗДМУ педіатричного профілю для підготовки лікарів медичного та педіатричного напрямків. Вона оснащена сучасною лікувально-діагностичною базою. В колективі працюють досвідчені викладачі, які мають вчені звання кандидатів і докторів наук та вищі лікарські категорії. Підготовка кадрів з педіатрії здійснюється в магістратурі, аспірантурі і клінічній ординатурі.

Кафедра є куратором відділень КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікаря» ЗОР: кардіоревматологічного, гематологічного, ендокринологічного, пульмонологічного, неонатологічного, грудного віку, приймального, діагностичного, поліклініки.

На кафедрі працює 3 доктори наук, 4 доценти, 7 кандидатів медичних наук.
 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри професор Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, тел. +38(061)222 21 37.

Д.мед.н., професор Леженко Г.О., д.мед.н., професор Резніченко Ю.Г., к.мед.н., доцент Компанієць В.М., д.мед.н., доцент Пашкова О.Є., к.мед.н, доцент Гиря О.М., к.мед.н., доцент Каменщик А.В., к.мед.н., к.мед.н., асистент Лебединець О.М., к.мед.н., асистент Гладун К.В., к.мед.н., асистент Ярцева М.О., к.мед.н., асистент Сидорова І.В., асистент Крайня Г.В., старший лаборант Окінська О.І., старший лаборант Губницька Л.В..
 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦІПЛІНА

Госпітальна педіатрія (інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з кафедрами педіатрії ЗМАПО, науково-дослідними інститутами м. Київа, м. Харкова, м. Одеси, м. Єревану, м. Тбілісі.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять консультації у відділеннях лікарні і в поліклініці, куди хворі прямують безпосередньо з районів Запорізької області.

 

Кафедра госпітальної педіатрії
Hospital pediatrics department
Кафедра госпитальной педиатрии.


Кафедра розташована на базі Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні м.Запоріжжя. Відділення, що куруються кафедрою: кардіоревматологічне, гематологічне, ендокринологічне, пульмонологічне, відділення патології новонароджених, грудного віку, приймальне, діагностичне, поліклінічне. Проїзд будь-яким видом міського транспорту до зупинки «Майдан Волі».

Кафедра расположена на базе областной детской клинической больницы г. Запорожья. Отделения, курируемые кафедрой: кардиоревматологическое, гематологическое, эндокринологическое, пульмонологическое, грудного возраста, отделение патологии новорожденных, приемное, диагностическое, поликлиническое. Проезд любым видом городского транспорта до остановки «Площадь Свободы».

The faculty is situated on the basis of a regional children's hospital of Zaporozhye. The branches supervised by faculty are follows: cardioreumatologiocal, hematological, endocrinological, pulmonological, of early age, neonathological, receptional and diagnostic branch., outpatient branch. Travel by any kind of public transport up to «maydan Voli» stopping.

На кафедрі викладається неонатологія, дитяча ендокринологія, дитяча гематологія, диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку, надання невідкладної допомоги при невідкладних станах у дітей (6 курс), загальні питання педіатрії і дитячих інфекцій (для стоматологів 4 курс)  (учбова і робоча програми додаються).

Учебный процес: на кафедре преподается неонатология, детская эндокринология, детская гематология, дифференциальная диагностика наиболее распространенных заболеваний детского возраста, оказание неотложной помощи при неотложных состояниях у детей (6 курс), общие вопросы педиатрии и детских инфекций (для стоматологов 4 курс)  (учебная и рабочая программы прилагаются).
Study: on faculty the neonatology, children's neurology, children's endocrinology, children's hematology (Studying and working tutorials are added).

Наукова робота:

З 2010 року основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

  1. Артеріальна гіпертензія у дітей з ожирінням.
  2. Особливості перебігу вроджених кардитів.
  3. Стан серцево-судинної системи у дітей з хронічною бронхолегеневою патологією.

На кафедрі в 2015-2016 навчальному році закінчено виконання 1 планової кафедральної НДР: «Особливості перебігу серцево-судинної патології у дітей, мешканців великого промислового міста» - відповідальний за виконання доцент Каменщик A.B.).

З січня 2016 року запланована та виконується кафедральна НДР на тему: «Активність ендогенних антимікробних пептидів у дітей з гострими та рецидивуючими захворюваннями органів дихання». Керівник – професор Леженко Г.О., відповідальний за виконання доцент Пашкова О.Є. (строки виконання 2016-2020 рр.).

На кафедрі доцентом Каменщиком А.В. виконується докторська дисертація згідно плану за темою: «Діагностика та прогнозування розвитку генетично обумовленої кардіоміопатії у дітей з вродженими клапанними вадами серця». Науковий консультант професор Іванько О.Г.
На кафедрі асистентом Крайньою Г.В. виконується кандидатська дисертація згідно плану за темою: «Патогенетичне значення антимікробних пептидів у визначенні перебігу гострих бактеріальних запальних захворювань респіраторного тракту у дітей раннього віку». Науковий керівник - професор Леженко Г.О..

Научная работа:

З 2010 року основними направлениями научной деятельности кафедри являются:

  1. Артериальная гипертензия у детей с ожирением.
  2. Особенности течения врожденных кардитов у детей.
  3. Состояние сердечно-сосудистой системы у детей с хроничной бронхолегочной патологией.

Список работ сотрудников за последние два года прилагается.

На кафедре в 2015-2016 учебном году окончено выполнение 1 плановой кафедральной НИР: «Особенности протекания сердечно-сосудистой патологии у детей, жителей большого промышленного города» - ответственный за исполнение - доцент Каменщик A.B.).

С января 2016 года запланирована и выполняется кафедральная НИР на тему: «Активность эндогенных антимикробных пептидов у детей с острыми и рецидивирующими заболеваниями органов дыхания». Руководитель – профессор Леженко Г.О., ответственный за выполнение доцент Пашкова О.Є. (сроки выполнения 2016-2020 гг.).

Доцентом Каменщиком А.В. выполняется докторская диссертация согласно плана по теме: «Диагностика и прогнозирование развития генетически обусловленной кардиомиопатии у детей с врожденными клапанными пороками сердца». Научный консультант профессор        Иванько О.Г.
На кафедре асистентом Крайней А.В. выполняется кандидатская диссертация согласно плана по теме: «Патогенетическое значение антимикробных пептидов в определении течения острых бактериальных воспалительных заболеваний респираторного тракта у детей раннего возраста». Научный руководитель - профессор Леженко Г.А..

Scientific work:

On faculty the scientific work is carried out on a theme:

  1. Optimization of treatment of vascular complications of a diabetes in children.
  2. The course of congenital carditis in children.
  3. The state of the cardiovascular system in children with chronic bronchopulmonary pathology . (the list of publications of employees for last two years is applied).

Лікувально-діагностична робота.

Співробітники кафедри проводять консультації у відділеннях лікарні і в поліклініці, куди хворі прямують безпосередньо з районів Запорізької області. В середньому за  рік співробітниками кафедри консультується до 4000 хворих.

Лечебно-диагностическая работа. Сотрудники кафедры проводят консультации в отделениях больницы и в поликлинике, куда больные направляются непосредственно из районов Запорожской области. В среднем за  год сотрудниками кафедры консультируется до 4000 больных.

Medically-diagnostic work. The employees of department conduct consultations in the departments of hospital and in a outpatient ward where patients ensue directly from the districts of  Zaporozhye region. On the average for a year by the employees of faculty is advised to 4000 patients.   

Післядипломна освіта.

На кафедрі є

Последипломное образование.

Postgraduate education.

On the faculty there is

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR