Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра онкології та онкохірургії

Кафедра онкології та онкохірургії знаходиться на базі Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ЗОКОД)

69040 м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а

Тел./факс: (0612) 96-34-96

E-mail: shevchenko.ai @zsmu.zp.ua, oleksiikolesnik@gmail.com

Завідувач кафедри – ШЕВЧЕНКО Анатолій Іванович, професор, доктор медичних наук, онколог-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Викладання онкології як самостійної дисципліни в інституті почалося з 1974 року, коли був організований курс онкології на кафедрі госпітальної хірургії. Завідував курсом доцент Л.М. Прилипко. На кафедрі в той час працювали доцент І.Д. Паламарчук, асистенти А.І. Шевченко та Л.А. Маврина.

У 1976 році курс онкології виділився в самостійний структурний підрозділ. У 1985 році завідуючим курсом призначений доцент І.Д. Паламарчук.

Кафедра онкології з курсом нейрохірургії утворена в грудні 1993 року на базі обласного онкологічного диспансеру (курс нейрохірургії був розташований на базі нейрохірургічного відділення обласної лікарні). Завідувачем кафедри став доктор медичних наук І.Д. Паламарчук, курсом нейрохірургії - доцент Є.І. Савченко. Професор І.Д. Паламарчук підготував трьох кандидатів і доктора медичних наук.

У 2005 році, відповідно до вимог Болонської декларації, кафедра онкології перетворена у курс онкології, а у 2008 році знову повернуто статус кафедри. У 2014 році кафедра отримала назву: «Кафедра онкології та онкохірургії»

Нині кафедру очолює доктор медичних наук, професор А.І. Шевченко. Під його керівництвом співробітниками кафедри захищені одна докторська і три кандидатські дисертації

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

 

Верхній ряд зліва направо: к.мед.н., доц. Щуров М.Ф., ас. Мельничук А.П., ас. к.мед.н. Голобородько, ас. Кузьменко В.О., д.мед.н., проф. Колеснік О.П., к.мед.н., доц.
О.О.Сидоренко О.М., лаборант Диріна С.О., ас., к.мед.н. Потапенко М.С.

Нижній ряд: ас., к.мед.н. Каджоян А.В., ас., к.мед.н. Шмикова О.В., д.мед.н. проф. Шевченко А.І., ас., к.мед.н. Левик О.М., ст. лаборант Большакова К.О.

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦІПЛІНА

Студенти 5-6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», ст. 4-го курсу стоматологічного факультету, ст. 4-го курсу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» інтерни та клінічні ординатори вивчають на кафедрі онкологію.

У 2018 році завдяки підтримки ректорату і деканату ФПО кафедра отримала «Дозвільний лист МОЗ України №08.Р-32/7386 від 23.03.2018» щодо проведення на кафедрі курсів тематичного удосконалення та передатестаційних курсів з дисциплін «Онкологія» та «Онкохірургія».

Проводяться також:

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», який нараховує понад 600 тестів. Кафедра обладнана пересувним комп'ютерним класом. 

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створені робочі програми з навчальної дисципліни.

Всі лекції для вітчизняних та іноземних студентів читаються з використанням мультимедійних технологій і обладнання для інтерактивних лекцій.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники, посібники видані співробітниками кафедри: 

Шевченко А.І. є співавтором двох видань (українською і російською мовами) національного підручника "Онкологія" (2013, 2015) р.

З 1978 року на кафедрі онкології впроваджено навчальне телебачення з можливістю спостереження і відеозапису операцій в операційних онкодиспансеру.

У 2017 р. вперше в Україні з навчальною метою, в рамках заходів щодо впровадження дистанційної освіти, на кафедрі започатковано трансляції операцій в Instagram та Internet Explorer, що отримало схвальну оцінку в.о. Міністра охорони здоров’я У. Супрун. 

Повністю підготовлені документи на сайт університету для дистанційної освіти.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема НДР кафедри: „ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ТА МАРКЕРІВ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ”. Держреєстрація № 01080005118.

Кафедра є клінічною базою, затвердженою Державним фармакологічним центром МОЗ України, для дослідження нових хіміопрепаратів.

Після 2000 року співробітниками кафедри захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертаційних робіт. 

Теми захищених дисертацій:


Щуров М.Ф. Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно хворих та методи його медикаментозної корекції: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.11 – кардіологія. – Сімферополь, 2005 – 20 с.Шевченко А.І. Медична реабілітація хворих на рак легенів при радикальному лікуванні та протягом диспансерного спостереження: автореф. дис... д-ра мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Донецьк, 2003. - 32 с.

Смірнов Л.Ю. Комплексне лікування нерезектабельних метастазів злоякісних пухлин у печінці із застосуванням мініінвазивних хірургічних втручань (радіочастотної абляції та електрохімічного лізісу пухлини): автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Харків, 2010 – 19 с.

Шмикова О.В. Роль хронохіміотерапії у консервативному лікуванні хворих з неоперабельним раком молочної залози: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Донецьк, 2012 – 20 с.

Голобородько О.О. Фактори ангіогенезу та ендотеліальна дисфункція при ішемічній хворобі серця у онкологічних хворих та методи її медикаментозної корекції: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.11 – кардіологія. – Донецьк, 2012 – 20 с.

Колеснік О.П. Удосконалення хірургічного та комплексного лікування хворих на рак легені І-ІІ стадій та розробка методів прогнозування перебігу захворювання: автореф. дис... д-ра мед. наук:  спец. 14.01.07 – онкологія. – Київ, 2015. - 38 с.

Каджоян А.В. Оптимізація консервативного лікування хворих на рак легені ІІІ-ІV стадій шляхом застосування високодозової тамоксифенотерапії: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Харків, 2015 – 20 с.

Левик О.М. Оптимізація  лікування хворих раком шлунка з урахуванням імуногісто­хімічного статусу пухлини: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Київ, 2016 – 20 с.

 

Патенти:

Вибрані статті

· Шевченко А.І. Попередні результати хронохіміотерапії у хворих на рак молочної залози / А.І.Шевченко, О.В. Шмикова // Проблеми сучасної медичної науки і освіти. - 2009. - №2. - С. 53-54

· Шевченко А.І.  Результати хронохіміотерапії у хворих на місцево-розповсюджений рак молочної залози / А.І.Шевченко, О.В. Шмикова // Патологія. -2010.- Т.7, №1.- С. 118-121

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г. Usage of Cox-regression Model to Predict Survival of Patients with  Early-Stage non-small Cell lung Cancer / Advances in Lung Cancer, (ALC). - 2014. - Vol. 3. -№1. - P. 26-33

· Шевченко А.І., Колеснік О.П., Туманський В.О., Евсєєв А.В. Влияние межклеточной адгезии на прогноз у больных немелкоклеточ­ным раком легкого. Архив патологии.- 2013.-Т.75, №5.-С.30-33

· Колеснік О.П., Туманський В.О., Евсєєв А.В., Шишкін М.А. Прогностическая роль экспрессии рецепторов к эпидермальным факторам роста у больных с І-ІІ стадией немелкоклеточ­ного рака легкого. Патологія.- 2013.- №2(28).- С.17-21

· Колеснік О.П., Шевченко А.І. Систематична лімфодисекція середостіння у хворих на рак легені. Хірургія України.- 2013.- №4(48).- С.102-106

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г. Forecasting of survival rate in Patients with Early stage of non small cell lung cancer. J. of cancer therapy.- 2013.- 4.- Р 1472-1477

· Колеснік О.П., Туманський В.О., Евсєєв А.В., Шишкін М.А. Зв'язок рівня апоптозу в первинній пухлині хворих на ранні стадії недрібноклітин­ного раку легенів з ефективністю адювантної полі хіміотерапії. Медичні перспективи.- 2013.- Т.XVIII, №4.- С.36-44.

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Туманський В.О., Евсєєв А.В., Шишкін М.А. Влияние плотности микрососудов в опухоли на прогноз у больных с І-ІІ стадией немелкоклеточ­ного рака легкого после проведенного хирургического лечения. Вопросы онкологии.- 2013.- №4.- С.735-739

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Туманський В.О., Евсєєв А.В. Алгоритм лікування хворих з І-ІІ стадіями НДРЛ. Вопросы эксперимен­таль­ной и клинической медицины. – 2013.- Т.4, №17.- С.314-325

· Каджоян А. В., Шевченко А.І. Терапевтичне значення застосування високодозової тамоксифенотерапії у консервативному лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ – IV стадій. Лікарська справа. – 2014. – № 1–2. – С. 103–110.

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Туманський В.О., Евсєєв А.В. Шишкін М.А.Експресія CD-31/CD-34 у хворих І-ІІ стадією недрібноклітинного раку легенів. ЗМЖ.- 2013.- №6(81).- С.22-25

· Шевченко А.І., Сидоренко А.М., Кугаенко И.С. Эпидемиология рака поджелудоч­ной железы в ХХ и начале ХХІ века. Патология, 2013, №1, С.10-13

 · Колеснік О.П., Шевченко А.І., Каджоян А. В., Кузьменко В.О., Кабаков А.О., Михайлов В.В.  Роль неоадювантної та адювантної хіміотерапії у лікуванні хворих на рак легені (Огляд літератури). Клінічна онкологія, 2018,Т.8, №2 (30). – с.1-7

 · Колеснік О.П., Шевченко А.І., Каджоян А. В., Левик О.М., Кузьменко В.О. Віддалені результати хірургічного лікування хворих з ранніми стадіями не дрібноклітинного раку легені. Клінічна хірургія, 2018, №3. – с. 23-26.

Участь у міжнародних фахових товариствах:

Д.мед.н., професор Колеснік О.П.

К.мед.н. асист. Каджоян А.В.

К.мед.н. асист. Левик О.М., Шмикова О.В., Кузьменко В.О.


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з Національним інститутом раку, кафедрами онкології вищих медичних навчальних закладів України, Дніпропетровським науковим товариством онкоторакальних хірургів та з лікарями-онкологами Канадського протипухлинного центру ім. Алана Блеєра (м. Ріджайна, штат Саскачеван).

 

ДІАГНОСТИЧНА, ЛІКУВАЛЬНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях і поліклініці Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру, в Університетській клініці та лікувальних закладах міста і області.

На кафедрі опрацьовуються методики комбінованих, розширених і суперрадикальних оперативних втручань при раку стравоходу, пухлинах легень, середостіння, грудної стінки, пухлинах жіночої статевої сфери. Впроваджені торакоскопічні та бронхопластичні операції при раку легені, лапароскопічні оперативні втручання з приводу онкогінекології. Працівники кафедри проводять клінічні обходи, консультації, консиліуми.

З 2006 року за сприяння ректорату та кафедри медичної інформатики ЗДМУ впроваджені телеконсультації найбільш складних хворих по INTERNET.

Співробітники кафедри ведуть активну санітарно-просвітню роботу. Щорічно вони беруть участь у передачах на радіо і телебаченні, друкують у періодичний пресі статті просвітницького характеру з онкологічної тематики.

Видані буклети для хворих з питань профілактики і ранньої діагностики раку легень, молочної залози, сечового міхура, жіночої статевої сфери та ін.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Основне завдання колективу кафедри у цій сфері – піднесення рівня національно-патріотичного, морально-етичного та естетичного виховання майбутніх спеціалістів.

Викладачі кафедри проводять виховну роботу за такими напрямками:

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR