Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية

Університет сьогодні

Кафедра онкології та онкохірургії

Кафедра онкології та онкохірургії знаходиться на базі Запорізького областного клінічного онкологічного диспансеру (ЗОКОД)

69040 м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а

Тел./факс: (0612) 96-34-96

E-mail: ai_shevchenko@ukr.net, kap_kan@mail.ru.

Завідувач кафедри – ШЕВЧЕНКО Анатолій Іванович, професор, доктор медичних наук, онколог-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Викладання онкології як самостійної дисципліни в інституті почалося з 1974 року, коли був організований курс онкології на кафедрі госпітальної хірургії. Завідував курсом доцент Л.М. Прилипко. На кафедрі в той час працювали доцент І.Д. Паламарчук, асистенти А.І. Шевченко та Л.А. Маврина.

У 1976 році курс онкології виділився в самостійний структурний підрозділ. У 1985 році завідуючим курсом призначений доцент І.Д. Паламарчук.

Кафедра онкології з курсом нейрохірургії утворена в грудні 1993 року на базі обласного онкологічного диспансеру (курс нейрохірургії був розташований на базі нейрохірургічного відділення обласної лікарні). Завідувачем кафедри став доктор медичних наук І.Д. Паламарчук, курсом нейрохірургії - доцент Є.І. Савченко. Професор І.Д. Паламарчук підготував трьох кандидатів і доктора медичних наук.

У 2005 році, відповідно до вимог Болонської декларації, кафедра онкології перетворена у курс онкології, а у 2008 році знову повернуто статус кафедри. У 2014 році кафедра отримала назву: «Кафедра онкології та онкохірургії»

Нині кафедру очолює доктор медичних наук, професор А.І. Шевченко. Під його керівництвом співробітниками кафедри захищені одна докторська і три кандидатські дисертації.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

 

Верхній ряд зліва направо: к.мед.н., доц. Сидоренко О.М., ст. лаборант Кузьменко В.О., д.мед.н., доц. Колеснік О.П., к.мед.н. Каджоян А.В., к.мед.н. Потапенко М.С., лаборант Диріна С.О., к.мед.н. Голобородько О.О., к.мед.н., доц. Щуров М.Ф.
Нижній ряд: к.мед.н. Шмикова О.В., д.мед.н. проф. Шевченко А.І., к.мед.н. Левик О.М.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦІПЛІНА

Студенти 5-6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», ст. 4-го курсу стоматологічного факультету, ст. 4-го курсу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» та інтерни вивчають на кафедрі онкологію.

Проводяться також:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», який нараховує понад 600 тестів. Кафедра обладнана пересувним комп'ютерним класом. 

Згідно з навчальним планом за Болонською декларацією створені робочі програми з навчальної дисципліни.

Всі лекції для вітчизняних та іноземних студентів читаються з використанням мультимедійних технологій і обладнання для інтерактивних лекцій.

ПУБЛІКАЦІЇ

 

Підручники, посібники видані співробітниками кафедри: 

•       Шевченко А.І., О.Ю. Попович, Н.Ф. Шевченко, О.М. Сидоренко, О.П. Колеснік Онкологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011.

•       Шевченко А.І., О.Ю. Попович, Н.Ф. Шевченко, О.М. Сидоренко, О.П. Колеснік Онкологія. Підручник на CD для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2011

•       Шевченко А.І., О.М. Сидоренко, О.П. Колеснік ОНКОЛОГІЯ. Навчально-наочний посібник до самостійної роботи студентів 5, 6-го курсів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів інтернів. Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 68 с.   

•       Шевченко А.І., Колеснік О.П. Симптоми і синдроми в онкології: ілюстрований словник-довідник для студентів медичних вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, інтернів-онкологів. Запоріжжя: ЗДМУ, 2013. -30с.   

•       О.П. Колеснік, О.О. Голобородько, О.М. Левик Онкологія: Навчальний посібник для студентів-стоматологів. Запоріжжя:  ЗДМУ,  2014

•       Шевченко А.І., Колеснік О.П. Інтерактивний словник термінів з онкології. На CD. Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 117 с.

•       Практичні навички з онкохірургії відповідно до кваліфікаційних вимог / Для лікарів-онкохірургів передатестаційних курсів / [авт.-уклад. Шевченко А.І., Колеснік О. П.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 117 с. 

•       Шевченко А.І., Колеснік О.П., Щуров М.Ф., Голобородько О.О., Шмикова О.В., Левик О.М., Каджоян А.В.  Тестові завдання для самостійної підготовки студентів і лікарів-інтернів з дисципліни “Онкологія” 2017. -  267 с.

•       Вибрані лекції з онкології. Для бакалаврів за спеціальністю 6.120102 «Лабораторна діагностика» / [авт.-упорядники Шевченко А.І., Колеснік О.П., Каджоян А.В., Левик О.М.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 152 с.

•       Шевченко А.І. є співавтором двох видань (українською і російською мовами) національного підручника "Онкологія" (2013, 2015) р.

•       Тлумачний словник термінів з онкології. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів-онкологів і лікарів / [авт.-уклад. Шевченко А.І., Колеснік О. П., Левик О.М.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 121 с.

З 1978 року на кафедрі впроваджено навчальне телебачення з можливістю спостереження і відеозапису операцій в операційних онкодиспансеру.

У 2017 р. вперше в Україні з навчальною метою, в рамках заходів щодо впровадження дистанційної освіти, на кафедрі започатковано трансляції операцій в Instagram та Internet, що отримало схвальну оцінку в.о. Міністра охорони здоров’я У. Супрун. 

 

Повністю підготовлені документи на сайт університету для дистанційної освіти.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Тема НДР кафедри: „ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ТА МАРКЕРІВ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ”. Держреєстрація № 01080005118.

Кафедра є клінічною базою, затвердженою Державним фармакологічним центром МОЗ України, для дослідження нових хіміопрепаратів.

З 2000 року співробітниками кафедри захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертаційних робіт. 

Теми захищених дисертацій:

Шевченко А.І. Медична реабілітація хворих на рак легенів при радикальному лікуванні та протягом диспансерного спостереження: автореф. дис... д-ра мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Донецьк, 2003. - 32 с.

Щуров М.Ф. Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно хворих та методи його медикаментозної корекції : автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.11 – кардіологія. – Сімферополь, 2005 – 20 с.

Смірнов Л.Ю. Комплексне лікування нерезектабельних метастазів злоякісних пухлин у печінці із застосуванням мініінвазивних хірургічних втручань (радіочастотної абляції та електрохімічного лізісу пухлини): автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Харків, 2010 – 19 с.

Шмикова О.В. Роль хронохіміотерапії у консервативному лікуванні хворих з неоперабельним раком молочної залози: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Донецьк, 2012 – 20 с.

Голобородько О.О. Фактори ангіогенезу та ендотеліальна дисфункція при ішемічній хворобі серця у онкологічних хворих та методи її медикаментозної корекції: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.11 – кардіологія. – Донецьк, 2012 – 20 с.

Колеснік О.П. Удосконалення хірургічного та комплексного лікування хворих на рак легені І-ІІ стадій та розробка методів прогнозування перебігу захворювання: автореф. дис... д-ра мед. наук:  спец. 14.01.07 – онкологія. – Київ, 2015. - 38 с.

Каджоян А.В. Оптимізація консервативного лікування хворих на рак легені ІІІ-ІV стадій шляхом застосування високодозової тамоксифенотерапії: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Харків, 2015 – 20 с.

Левик О.М. Оптимізація  лікування хворих раком шлунка з урахуванням імуногісто­хімічного статусу пухлини: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.07 – онкологія. – Київ, 2016 – 20 с.

 

Патенти:

·   Патент 2008900 РФ МПК6 А61К 31/00. Способ про­фи­лактики послеопера­ци­он­ных плевритов. Опубл. 15.03.94.// Изо­­­б­ретения.- 1994.- №5.- С.75.

·   Спосіб лікування місцево­роз­пов­сюд­женого раку легень. Деклараційний патент на винахід №5079

·   Спосіб визначення добових біоритмів злоякісних пухлин молочних залоз. Патент на корисну модель №45745 від 25.11.2009

·   Спосіб контролю лікування неоперабельного раку молочної залози. Патент на корисну модель №40213. Заявл 17.11.08, опубл. 25.03.09, Бюл.№6

·   Спосіб лікування недрібноклітин­ного раку легені ІІІА-ІІІБ стадій. Патент України № 84084, МПК (2013.01) А61К 31/00. // Промислова власність. – 2013. – №19.

·   Спосіб вибору тактики ліку­вання хворих з ранніми (І-ІІ) стадіями недрібноклі­тинного раку легенів. Патент України на корисну модель №69728 опубл. 10.05.2012 . Бюл.№9

·   Спосіб вибору тактики післяопераційного лікування хворих з ранніми стадіями недрібноклітин­ного раку легені. Патент України № 104120 Заявл. 17.06.2013; опубл. 25.12.2013. Бюл. №24

 

 

Вибрані статті

· Шевченко А.І. Стан надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на рак молочної залози у Запорізькій області з 2003 до 2008 р.р. / А.І.Шевченко, О.В. Шмикова // Запорізький медичний журнал.-2009.-Т. 11, №2.- С.45-47

· Шевченко А.І. Попередні результати хронохіміотерапії у хворих на рак молочної залози / А.І.Шевченко, О.В. Шмикова // Проблеми сучасної медичної науки і освіти. - 2009. - №2. - С. 53-54

· Шевченко А.І.  Результати хронохіміотерапії у хворих на місцево-розповсюджений рак молочної залози / А.І.Шевченко, О.В. Шмикова // Патологія. -2010.- Т.7, №1.- С. 118-121

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г. Usage of Cox-regression Model to Predict Survival of Patients with  Early-Stage non-small Cell lung Cancer / Advances in Lung Cancer, (ALC). - 2014. - Vol. 3. -№1. - P. 26-33

· Шевченко А.І., Колеснік О.П., Туманський В.О., Евсєєв А.В. Влияние межклеточной адгезии на прогноз у больных немелкоклеточ­ным раком легкого. Архив патологии.- 2013.-Т.75, №5.-С.30-33

· Колеснік О.П., Туманський В.О., Евсєєв А.В., Шишкін М.А. Прогностическая роль экспрессии рецепторов к эпидермальным факторам роста у больных с І-ІІ стадией немелкоклеточ­ного рака легкого. Патологія.- 2013.- №2(28).- С.17-21

· Колеснік О.П., Шевченко А.І. Систематична лімфодисекція середостіння у хворих на рак легені. Хірургія України.- 2013.- №4(48).- С.102-106

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г. Forecasting of survival rate in Patients with Early stage of non small cell lung cancer. J. of cancer therapy.- 2013.- 4.- Р 1472-1477

· Колеснік О.П., Туманський В.О., Евсєєв А.В., Шишкін М.А. Зв'язок рівня апоптозу в первинній пухлині хворих на ранні стадії недрібноклітин­ного раку легенів з ефективністю адювантної полі хіміотерапії. Медичні перспективи.- 2013.- Т.XVIII, №4.- С.36-44.

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Туманський В.О., Евсєєв А.В., Шишкін М.А. Влияние плотности микрососудов в опухоли на прогноз у больных с І-ІІ стадией немелкоклеточ­ного рака легкого после проведенного хирургического лечения. Вопросы онкологии.- 2013.- №4.- С.735-739

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Туманський В.О., Евсєєв А.В. Алгоритм лікування хворих з І-ІІ стадіями НДРЛ. Вопросы эксперимен­таль­ной и клинической медицины. – 2013.- Т.4, №17.- С.314-325

· Каджоян А. В., Шевченко А.І. Терапевтичне значення застосування високодозової тамоксифенотерапії у консервативному лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ – IV стадій. Лікарська справа. – 2014. – № 1–2. – С. 103–110.

· Колеснік О.П., Шевченко А.І., Туманський В.О., Евсєєв А.В. Шишкін М.А.Експресія CD-31/CD-34 у хворих І-ІІ стадією недрібноклітинного раку легенів. ЗМЖ.- 2013.- №6(81).- С.22-25

· Шевченко А.І., Сидоренко А.М., Кугаенко И.С. Эпидемиология рака поджелудоч­ной железы в ХХ и начале ХХІ века. Патология, 2013, №1, С.10-13 

Участь у міжнародних фахових товариствах:

Д.мед.н., доц. Колеснік О.П.

 

К.мед.н. асист. Каджоян А.В.

К.мед.н. асист. Левик О.М.

 

 

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з Національним інститутом раку, кафедрами онкології вищих медичних навчальних закладів України, Дніпропетровським науковим товариством онкоторакальних хірургів та з лікарями-онкологами Канадського протипухлинного центру ім. Алана Блеєра (м. Ріджайна, штат Саскачеван).

ДІАГНОСТИЧНА, ЛІКУВАЛЬНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях і поліклініці Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру, в Університетській клініці та лікувальних закладах міста і області.

На кафедрі опрацьовуються методики комбінованих, розширених і суперрадикальних оперативних втручань при раку стравоходу, пухлинах легень, середостіння, грудної стінки, пухлинах жіночої статевої сфери. Впроваджені торакоскопічні та бронхопластичні операції при раку легені, лапароскопічні оперативні втручання з приводу онкогінекології. Працівники кафедри проводять клінічні обходи, консультації, консиліуми.

З 2006 року за сприяння ректорату та кафедри медичної інформатики ЗДМУ впроваджені телеконсультації найбільш складних хворих по INTERNET.

Співробітники кафедри ведуть активну санітарно-просвітню роботу. Щорічно вони беруть участь у передачах на радіо і телебаченні, друкують у періодичний пресі статті просвітницького характеру з онкологічної тематики.

Видані буклети для хворих з питань профілактики і ранньої діагностики раку легень, молочної залози, сечового міхура, жіночої статевої сфери та ін.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Основне завдання колективу кафедри у цій сфері – піднесення рівня національно-патріотичного, морально-етичного та естетичного виховання майбутніх спеціалістів.

Викладачі кафедри проводять виховну роботу за такими напрямками:

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR