Ректор

КОЛЕСНИК Юрій Михайлович –  ректор і голова Вченої ради Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, відомий вчений у галузі патологічної фізіології, засновник визнаної в Україні та за кордоном патофізіологічної школи.

Народився 21 травня 1958 р. в м. Запоріжжя. У 1981 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту, в 1984 р. закінчив очну аспірантуру. Кандидатську дисертацію захистив у 1985 р., докторську дисертацію – в 1993 р.

В 1994 р. присуджено вчене звання доцента, у 1996 р. – професора. У грудні 1994 р. був обраний за конкурсом на посаду проректора з навчальної роботи, з 1995 р. – завідувач кафедрою патофізіології. У червні 2003 р. колектив університету обрав Ю.М. Колесника ректором Запорізького державного медичного університету, а у 2008 р. – переобрав на цю посаду. 26 червня 2013 року конференція трудового колективу ЗДМУ таємним голосуванням 189 голосами «за» (що становить 99,2% учасників) знову обрала ректором на наступну каденцію професора Юрія Колесника.

18 вересня 2018 року на прямих таємних виборах 95,6% голосами "за" професора Ю.М. Колесника знову обрано ректором ЗДМУ. 

Автор більш ніж 400 наукових робіт, 3 монографій, 32 патентів України та Росії, підготував 6 докторів і 11 кандидатів медичних наук, зараз здійснює керівництво 3 докторськими і 3 кандидатськими дисертаціями.
Професор Ю. М. Колесник – член Президії правління Всеукраїнського товариства патофізіологів, Міжнародного товариства нейроендокринологів, голова спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 14.01.02 "внутрішні хвороби", 14.01.11 "кардіологія" і 14.01.10 "педіатрія", член спеціалізованої вченої ради Д 17.600.04 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 14.03.01 "нормальна анатомія", 14.03.02 "патологічна анатомія" і 14.03.0 4 "патологічна фізіологія".
Професор Ю. М. Колесник – головний редактор фахового наукового видання України "Запорожский медицинский журнал", який у 2016 р. включений до найпрестижнішої міжнародної наукометричної бази Web of Science.  

За період керівництва ректора, професора Ю. М. Колесника в університеті:

Протягом останніх років університет – в п’ятірці найкращих вищих медичних навчальних закладів країни за кількістю студентів і якісним складом викладачів: в університеті 82% докторів і кандидатів наук, навчається понад 13 тисяч студентів, інтернів, аспірантів, курсантів, серед яких близько 2760 іноземних громадян з 42 країн світу.
ЗДМУ – лідер серед вищих медичних навчальних закладів країни за розвиненою матеріально-технічною базою, інфраструктурою наукових лабораторій і комп’ютерних класів, дистанційним навчанням і телемедициною.
 

ResearcherID: C-3923-2014
Scopus Author ID: 7003752818
Scopus Author ID: 7003798666 
ORCID iD: 0000-0002-1556-5085

Нагороди:

Компетенції: 

1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної акредитаційної комісії.

2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання державних освітянських програм в галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти.

4. Підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими потребами закладу.

5. Організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно з планами, затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не рідше одного разу на п’ять років.

6. Впровадження і використання в педагогічному, науковому і консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових технологій та розробок.

7. Оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною комп’ютерною технікою.

8. Створення університетського редакційно-видавничого комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної та наукової літератури.

9. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого комплексу закладу.

10. Збільшення бібліотечного фонду закладу.

11. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням.

12. Створення дієвого кадрового резерву на посади проректорів, завідувачів кафедр закладу.

13. Цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фондів.

14. Своєчасне і повне внесення податків, зборів та платежів до бюджету та проведення розрахунків з постачальниками.

15. Своєчасне здійснення соціальних виплат.

16. Організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; вимог цілеспрямованого, ефективного управління функціями кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов’язків; правил бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу.

17. Збереження закріпленого за закладом державного майна.

18. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави.

19. Встановлення наукових, господарських зв’язків із навальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, у т.ч. зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності роботи закладу.

20. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

21. Виконання екологічної програми.

22. Встановлення сучасного технологічного обладнання у корпусах та гуртожитках закладу для забезпечення умов енергозбереження.

23. Дотримання чинного законодавства, активне використання засобів удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового стану закладу.

24. Дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

25. Проведення заходів по створенню в кожному структурному підрозділі закладу умов праці відповідно до правил і норм охорони праці протипожежного захисту, санітарних і протиепідемічних правил.

26. Виконання планів соціального розвитку колективу.

27. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового товариства та Ради молодих вчених вищого навчального закладу.

28. Виконання програми виховної роботи у закладі.

29. Забезпечення повного впровадження української мови у навчальний процес.

30. Забезпечення покращення викладання іноземної мови у навчальному закладі.

31. Забезпечення додержання умов колективного договору та правил внутрішнього розпорядку закладу.

32. Діяльність закладу відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства.

33. Виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого Міністерством.

34. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, а за вимогою Міністерства – достроковий.

35. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу закладу з питань, що відносяться до її компетенції як органу громадського самоврядування.

36. Забезпечення укладання колективного договору за погодженням із Міністерством та виконання його вимог.

37. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку.

38. Повинен дотримуватися граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання, устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001р.  № 332 та забезпечує виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006р. № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

39. Дотримуватись вимог, визначених у ст. 32 Закону України «Про вищу освіту».

Прийом - щопонеділка о 15.00

Головний навчальний корпус, к. 115

т. 224-64-69

kolesnik@zsmu.zp.ua

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar