Українською
English
Français
Español
हिन्दी
اللغة العربية
1. Проф. Абрамов А.В. Проф. каф. патологічної фізіології
2. Доц. Авраменко М.О. Перший проректор, доц. каф. фарм-хімії
3. Проф. Александрова К.В. Зав.каф. біохімії
4. К.фарм.н. Алексєєв О.Г. Вчений секретар, доц. каф.  УЕФ, медичного та фармацевтичного правознавства
5. Бавицька Н.М. Заступник ректора з кадрових пи-тань та режиму
6. Доц. Бачурін Г.В. Зав. каф. урології, променевої діаг-ностики і терапії
7. Проф. Бачурін В.І. Проф. каф. урології, променевої діагностики і терапії
8. Проф. Бєленічев І.Ф. Зав.каф. фармакології та медрецеп-тури
9. Доц. Бідзіля П.О. Доц. каф. суспільних дисциплін
10. Проф. Білай І.М. Зав.каф. клінфармації, фармакоте-рапії та УЕФ ФПО
11. Доц. Бірюк І.А. Доц. каф. технології ліків
12. Богуславська Л.Ф. Ст.викл. каф. мовної підготовки
13. Борисова О.О. Студентка 5 курсу 4 група
14. Борох Я.Г. Студентка 5 курсу 1-п група
15. Проф. Боярська Л.М. Зав.каф. дитячих хвороб
16. Варламов О.І. Студент 4 курсу 4-п група
17. Доц. Василенко Г.В. Доц. каф. патологічної фізіології
18. Проф. Васюк С.О. Зав.каф. аналітичної хімії
19. Проф. Візір В.А. Проректор з науково-педагогічної роботи, зав. каф. внутрішніх хвороб 2
20. Доц. Возний О.В. Зав.каф. терапевтичної, ортопедич-ної та дитячої стоматології
21. Проф. Волошин М.А. Зав.каф. анатомії людини, операти-вної хірургії та топографічної ана-томії
22. Проф. Ганжий В.В. Зав.каф. загальної хірургії та догля-ду за хворими
23. Доц. Гейченко К.І. Зав.каф. мовної підготовки
24. Проф. Гладишев В.В. Зав.каф. технології ліків
25. Проф. Головаха М.Л. Зав.каф. травматології та ортопедії
26. Доц. Головко М.Г. Доцент каф. госпітальної хірургії
27. Доц. Гордієнко О.В. Доц. каф. іноземних мов
28. Доц. Григор`єва О.А. Професор каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографіч-ної анатомії
29. Грищук В.О. Студент 3 курсу 3 група
30. Доц. Губка В.О. Професор каф. госпітальної хірургії
31. Гужов О.О. Директор медколеджу ЗДМУ
32. Данилевич К.М. Заступник ректора з економічних питань
33. Дейнега Л.С. Головний бухгалтер ЗДМУ
34. Проф. Доценко С.Я. Зав.каф. внутрішніх хвороб 3
35. Доц. Дочинець Д.І. Декан I міжнародного факультету, доц. каф. аналітичної хімії
36. Проф. Жаркіх А.В. Професор каф. акушерства і гінеко-логії
37. Проф. Іванько О.Г. Зав.каф. пропедевтики дитячих хво-роб
38. Ієвлева О.А. Студентка 5 курсу 25 група
39. Кабаченко О.В. Ас. каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО
40. Проф. Камишний О.М. Зав.каф. мікробіології, вірусології та імунології
41. Доц. Каплаушенко А.Г. Зав.каф. фізколоїдної хімії
42. Проф. Клименко В.М. Зав.каф. факультетської хірургії
43. Проф. Книш Є.Г. Зав.каф. УЕФ, медичного та фарма-цевтичного правознавства
44. Проф. Коваленко С.І. Зав.каф. органічної та біоорганічної хімії
45. Коваленко В.А. Студентка 3 курсу 27 група
46. Проф. Колесник Ю.М. Ректор ЗДМУ, зав. каф. патологіч-ної фізіології
47. Колеснікова С.І. Секретар ректора
48. Козак А.А. Проректор з АГР
49. Проф. Козьолкін О.А. Зав.каф. нервових хвороб
50. Доц. Компанієць В.М. Декан Iмедфакультету, доц. каф. го-спітальної педіатрії
51. Котляревська Е.В. Заст.директора університетської клініки з медичної частини
52. Князевич П.С. Студент 5 курсу 6 група
53. Проф. Крайдашенко О.В. Зав.каф. клінфармакології, фармації, фармакотерапії і косметології
54. Доц. Кремзер О.А. Декан Iфармфакультету, доц. каф. токсикологічної і неорганічної хімії
55. Проф. Кривенко В.І. Директор університетської клініки, зав.каф. сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО
56. Проф. Круть Ю.Я. Зав.каф. акушерства і гінекології
57. Кузнєцов Б.А. Студент 6 курсу 27 група
58. Проф. Кучеренко Л.І. Зав.каф. фармхімії
59. Проф. Кущ О.Г. Зав.каф. нормальної фізіології
60. Проф. Леженко Г.О. Зав.каф. госпітальної педіатрії
61. Лур`є К.І. Ст.викл. каф. медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та реаніматології
62. Проф. Мазулін О.В. Зав.каф. фармакогнозії, фармхімії та технології ліків
63. Максимов  Я.В. Асистент каф. терапевтичної, орто-педичної та дитячої стоматології
64. Доц. Макоїд О.Б. Доц. каф. біохімії
65. Доц. Малохова С.М. Доц. каф. фізреабілітації, спортив-ної медицини, фізвиховання і здо-ров`я
66. Доц. Мельник І.В. Декан II міжнародного факультету, доц. каф. токсикологічної і неорга-нічної хімії
67. Проф. Михайловська Н.С. Зав.каф. загальної практики – сі-мейної медицини
68. Проф. Михалюк Є.Л. Зав.каф. фізреабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я
 
69. Проф. Недельська С.М. Зав.каф. факультетської педіатрії
70. Доц. Одинцова В.М. Доц. каф. фармакогнозії, фармако-логії та ботаніки
71. Доц. Орел-Халік Ю.В. Доц. каф. іноземних мов
72. Доц. Павлов С.В. Зав.каф. клінічної лабораторної діагнос-тики
73. Проф. Панасенко О.І. Голова профкому ЗДМУ, зав. каф. ток-сикологічної і неорганічної хімії
74. Пахольчук О.П. Доц. каф. факультетської педіатрії
75. Перепьолка А.О. Студентка 4 курсу 13 група
76. Проф. Перцов В.І. Зав. каф. мед катастроф, військової ме-дицини, анестезіології та інтенсивної те-рапії
77. Піроговська А.С. Студентка 5 курсу 1-к група
78. Підкович Н.В. Помічник ректора
79. Погорська К.Е. Студентка 4 курсу 6 група
80. Доц. Полковніков Ю.Ф. Декан II мед факультету, доц. каф. пата-натомії та судової медицини
81. Доц. Портна О.О. Доц. каф. фармхімії
82. Доц. Потоцька О.І. Доц. каф. гістології, цитології та ембріо-логії
83. Приємець Н.С. Студентка 5 курсу 14 група
84. Доц. Приходько О.Б. Зав. каф. медбіології, паразитології та генетики
85. Доц. Пряхін О.Р. Декан IIфармфакультету, доц. каф. фіз-колоїдної хімії
86. Подлужний Г.С. Голова студентської ради, студент 4 к., 2 гр.
87. Різник О.І. Ст. викл. каф. охорони здоров`я, соц..медицини та ЛТЕ
88. Ровний П.О. Студент 5 курсу 35 група
89. Проф. Рижов О.А. Зав.каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технології
90. Доц. Рябоконь Ю.Ю. Декан ФПО, доц.. каф. дитячих інфек-ційних хвороб
91. Проф. Рябоконь О.В. Зав. каф. інфекційних хвороб
92. Доц. Саржевська Л.Е. Доц. каф. офтальмології
93. Доц. Севальнєв А.І. Зав. каф. загальної гігієни та екології
94. Середа А.Р. Студентка 3 курсу 1-л група
95. Доц. Світлицький А.О. Доц. каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії
96. Проф. Сиволап В.Д. Зав. каф. внутрішніх хвороб 1
97. Проф. Сиволап В.В. Зав. каф. пропедевтики внутрішніх хво-роб з доглядом за хворими
98. Проф. Сирцов В.К. Зав. каф. гістології, цитології та ембріо-логії
99. Доц. Сичов Р.О. Доцент каф. внутрішніх хвороб 3
100. Проф. Сливко Е.І. Зав. каф. мед фізики, біофізики та вищої математики
101. Проф. Спахі О.В. Зав. каф. дитячої хірургії та анестезіології
102. Стоян М.С. Студент 6 курсу 1-п група
103. Доц. Суховий Г.П. Доц. каф. УЕФ, медичного та фармацев-тичного правознавства
104. Таран І.Д. Студент 6 курсу 1-п група
105. Доц. Таранов В.В. Доцент каф. охорони здоров`я, соц.медицини та ЛТЕ
106. Тітієвська Т.В. Ст.викл. каф. іноземних мов
107. Проф. Тертишний С,І. Зав.кафедри патологічної анатомії
108. Трапезнікова Г.І. Зав.гуртожитком № 4
109. Доц. Тржецинський С.Д. Зав.каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки
110. Проф. Троян В.І. Зав.каф. оториноларингології
111. Проф. Туманський В.О. Проректор з наукової роботи, зав. каф. патанатомії та судової медици-ни
112. Проф. Турган О.Д. Зав.каф. культурології та україно-знавства
113. Турковський С.П. Ст.викл. каф. мовної підготовки
114. Проф. Усачова О.В. Зав.каф. дитячих інфекційних хво-роб
115. Проф. Утюж І.Г. Зав. каф. суспільних дисциплін
116. Філиппова Т.В. Ст.лаб. каф. токсикологічної і неор-ганічної хімії
117. Проф. Федотов В.П. Зав.каф. дерматовенерології та кос-метології з курсом  дерматовенеро-логії і естетичної медицини ФПО
118. Доц. Черковська Л.Г. Доц. каф. фармхімії
119. К.мед.н. Чертов С.О. Зав.каф. пропедевтичної та хірургіч-ної стоматології
120. Доц. Чугін С.В. Доц. каф. анатомії людини, операти-вної хірургії та топографічної ана-томії
121. Проф. Чугунов В.В. Зав.каф. психіатрії, психотерапії, за-гальної та медичної психології. нар-кології та сексології
122. Цілинко А.В. Студентка 5 курсу 7 група
123. Доц. Цупікова О.А. Доцент каф. мовної підготовки
124. Проф. Шальмін О.С. Зав.каф. фтизіатрії і пульмонології
125. Проф. Шевченко А.І. Зав.каф. онкології та онкохірургії
126. Доц. Шишкін М.А. Декан III медичного факультету, доц. каф. патанатомії та судової ме-дицини
127. ШматенкоМ.С Студент 5 курсу 7 група
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)224-64-69, факс: (061)233-60-07, zsmu@zsmu.zp.ua
Відправити E-mail

Увага! Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є zsmu.edu.ua. За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| en | fr | es | hi | ar
Created by DIAMIR